دفاع از كودكان در اولویت نیست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

س//خنگوی وزارت بهداشت در خصوص موارد مختلف حوزه دارویی و سالمت توضیحاتی در نشست خبری خود ارائه داد. وی گفت: میزان چاقی در کشور بیش از پنج برابر شده و در حال حاضر 11 میلیون فرد چاق در کشور داریم.

ای//رج حریرچی اظهار کرد: یکچهارم زنان یعنی 24/1 درصد چاق هستند. همچنین یکسوم یعنی 60 درصد زنان اضافه وزن دارند. 13/8 درصد مردان نیز چاق و بیش از یکسوم اضافه وزن دارند.

وی همچنین درباره عدم کیفیت برخی داروهای داخلی گفت: قبل از شروع دولت یازدهم مردم با کمبود داروهای بسیاری مواجه بودند و اولین گام طرح تحول برطرف کردن کمبود دارو بود. در حال حاضر متوسط کمبوددارو52 تا03 قلماستکهمنطبقباکشورهایپیشرفتهدنیاست. همچنین تضمین میدهیم کیفیت داروهای ایرانی استانداردهای الزم برای بیماران را داشته باشد و آن تعداد معدود از داروهایی که این کیفیت را ندارند مشابه خارجی آن را وارد میکنیم. بهتر است خیلی تحت تاثیر این تبلیغات قرار نگیریم و پزشکان نیز مطابق با لیست داروهای قانونی کشور تجویز کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره انتشار فیلمی در فضای مجازی که براساس آن یک بهیار بیماری را مورد ضرب و شتم قرار میدهد، گفت: معاون دانشگاه تبریز در اینباره مصاحبه کردهاند. ما برای کنترل بیماران بدحال اصول علمی و کلی را داریم و با توجه به کمبود پرسنل و اینکه ممکن است برخی رفتارهای غیرعلمی داشته باشند آموزشهایی را در نظر گرفتهایم. با این فرد خاطی نیز برخورد شده و همچنین با کسانی که باید نظارت میکردند اما در این امر کوتاهی کردند برخورد میشود.

او همچنین درباره استفاده برخی مواد روانگردان در توتونهای استفاده شده در قلیان گفت: در بررسیهای میدانی که داشتیم مواردی مشاهده شده که نشان از استفاده از مواد روانگردان در توتونهای قلیان بوده است و این موارد به مراجع قانونی گزارش شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.