ساختار اجباري تقاضا در مسکن

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايزدي،معاونوزيرراهوشهرسازيدرمعرفيتسهيالتتشويقيويژهانبوهسازان گفت:اينتسهيالت08 ميليونتومانيتنهابهانبوهسازانتعلقميگيردوسود اين تس//هيالت بسته به بافت شهري هشت و 9/5 درصد است. محمد سعيد ايزدي، معاون وزير راهوشهرسازي و مديرعامل شركت مادرتخصصي عمران و بهسازيشهريايرانضمنبياناينكهتنوعبخشيدنبهساختوسازدركشوراز اهداف اين وزارتخانه است، افزود: تا پيش از اين، تسهيالت تشويقي براي نوسازي بافتفرسودهبين03 تا05 ميليونتومانبوداماتسهيالتجديدبيشترروي انبوهسازانمتمركزاست.

به گفته ايزدي، اين مجوز بانك مركزي به بانك مسكن تا سقف 10 هزار ميليارد ريال به انبوهسازان داده شده كه نرخ سود اين تسهيالت براي بافت فرسوده هشت درصد و براي ساير بافتهاي شهري 9/5 درصد اعالم شده كه هر دو جنبه خريد و ساختوساز را پوشش ميدهد. معاون وزير راهوشهرسازي با اعالم اين خبر كه تسهيالت تشويقي جديد تنها ويژه انبوهسازان است و به سازندگان شخصي تعلق نميگيرد، اعالم كرد: اين سپردهگذاري در چارچوب صندوق يكم طراحي شده كه در دوره يكساله و با سپردهگذاري 40 ميليون تومان ميتوان تا سقف 80 ميليون تومان دريافت كرد.ايزدي با بيان اينكه انتظار وزارتخانه از انبوهس//ازان اين اس//ت كه در اين طرح سرمايهگذاري و شراكت فعالي در اين ريسك داشته باشند، گفت: اين تسهيالت براي كل كشور و همه محدودههاي داراي بافت فرسوده تعريف شده است، ما بيش از 490 محدوده بافت فرسوده در كشور داريم و مردم ميتوانند با مراجعه به سايت شركت عمران و بهسازي به بررسي بافت شهري محل زندگي خود بپردازند كه بافت محل زندگيشان فرسوده است يا خير.وي با اشاره به اينكه دولت به دنبال پرهيز از روشهاي ناپايدار است، افزود: اين مصوبه تنها مدل اعطاي تسهيالت به بافتهاي شهري نيست و سرفصلهاي جديدي در دست اقدام است. به گفته معاون وزير راهوشهرسازي اين طرح به بانك مسكن ابالغ شده و قرار است ظرف 10 روز آينده دستورالعمل آن ابالغ شود و به اين ترتيب از 10 روز آينده سپردهگذاري براي طرح آغاز ميشود.وي در ادامه گفت: ما به دنبال اخراج مالكان از بافتهاي فرسوده نيستيم بلكه به دنبال مشاركت اهالي محالت براي نوسازي بافتهاي فرسودهشان هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.