فراخوان مقابل خانه موسیقی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایلنا-نشستخبریکتابسالسینمایایرانباحضورخسرودهقان،دبیر و منوچهر شاهسواری، مدیرعامل خانه سینما در خانه سینما برگزار شد.

خسرو دهقان، دبیر هفتمین دوره جشن کتاب سال سینمای ایران با اشاره به درگذشت نویسندگانی همچون مدیا کاشیگر گفت: امروز همه ما در سوگ این نویسنده توانا هستیم و حداقل او دو دهه زود از میان ما رفت.

او با اشاره به اینکه جشن کتاب سال سینمای ایران در راستای برنامههای خانهسینماست،گفت:خانهسینمادومحوراصلیدارد،یکیکارصنفیاستکه رسیدگی به امور معیشتی و شغلی است و دیگری کار فرهنگی است و برگزاری جشن کتاب سال سینمای ایران جزو برنامهها و وظایف فرهنگی است.

او با معرفی داوران این دوره گفت: داورانی که برای دوره جدید انتخاب شدند، به شدت اهل کتاب هستند. در این دوره بیژن اشتری، شهریار توکلی، حسن حسینی، حبیب رضایی، علی لقمانی، علیرضا نوریپرتو و اصغر یوسفینژاد به عنوان داور انتخاب شدند.

دبیر جشن کتاب سال سینمای ایران با انتقاد از پایین بودن سرانه مطالعه دراهالیسینماگفت:خانهسینماچهارهزارعضودارداماتعدادکسانیکهاهل کتابباشند،به004 نفرنیزنمیرسندیعنیاگربهمنزلبیشتراهالیسینما بروید، کمتر احتمال دارد که در خانه آنها وجود داشته باشد.

کامران ملکی طی سخنانی گفت: کتابهای برگزیده توسط خانه سینما خریداری میشود و در اختیار سینماگران قرار میگیرد. در سال گذشته از هر عنوانکتاب002 نسخهخریداریشدهبود.

منوچهر شاهسواری، مدیرعامل خانه سینما با اشاره به اینکه در این نشست فقط درباره جشن کتاب سال سینمایی صحبت میکند، در سخنانی کوتاه گفت: یکی از برنامههایی که در خانه سینما پیگیری میکنیم، توجه به امر کتاب و پژوهش است. برخی مسایل که مستقیم به سینما و خانه سینما و توسعهسینماارتباطدارد،بهعنوانیکموضوعپژوهشیسفارشدادهمیشود و نتایج آن در اختیار اهالی سینما قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.