رابطهكمیتهحسابرسيوحسابرسانداخليومستقل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايراندارو پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به92 اسفندماه 96 را با سرمايه ثبت شده 240 ميليارد ريال به صورت حسابرسي نشده، منتش//ر كرد. ش//ركت ايراندارو سود هر سهم سال مالي منتهي به 29 اس//فندماه 96 را مبل¢ 450 ريال برآورد و اعالم كرد طي دوره سه ماهه نخست اين سال مالي با اختصاص 104 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 23 درصد از پيشبينيهايش را پوشش داده است. »ديران« سود خالŽ در دوره سه ماهه منتهي به 31 خردادماه 96 را مبل¢ 31 ميليارد و 263 ميليون ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.