تعطیليشهرتهراندرروزتحلیفریاستجمهوري

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تاریخ معاصر ما سرشار است از آسیبشناسيها درباره علل توسعهنیافتگي؛اینکهچراباوجودپتانسیلهايوسوسهکننده، نتوانستهایم مسیر رشد را طي کنیم و اینکه کماکان نشاني از افتادن در ریل توسعهیافتگي دیده نميشود. براي پاسخ به این پرسشگاه به دل تاریخ زدهایم و از نوعي فرهنگ استبدادي چندهزارسالهصحبتکردهایمکهدرعرصههايمختلفرسوخ کرده است و گاه به تحلیلهاي با برد زماني کمتر پرداختهایم. ازسیاستهاينظامهايسیاسيودولتهاي001 سالاخیر گفته شده است و گاه ناکارآمديشان. نتیجه این بررسيهاي دیگر تکراريشده مجموعه پاسخها و گزارههایي است که گویا اگر دولتي ميخواهد مسیر توسعه را هموار کند، باید خود را ملزم به رعایت آنها بداند؛ اینکه قدرت مشروعیت داشته باشد، به مردم و جامعه پاسخگو باشد، انتخاب سیاستها و همچنین مس//ووالن مبتني باش//د بر خیر عموم و شایستهساالري، آزاديهاي مدني وجود داش//ته باشد براي به پرسشگیري تصمیمات و اصالح رویهه//ا. چیزهاي دیگري هم ميتوان گفت. اما این اصول بدیهي پایهاي هستند براي اینکه بشود نظام اقتصادي و سیاسي را روي آن بنا نهاد.

اکنون نزدیک به حداقل صدسال پس از طرح پرسش عقبماندگ//ي و مداق//ه در آن و جداي از سیاس//تهاي اقتصادي کالني که هر دولت ممکن اس//ت در دستور کار قرار دهد و نتایج آن، مش//کل را ميتوان در غیاب همین اصول اولیه جس//ت؛ اصولي که تا مستقر نباشند، هرگونه برنامه مترقياي را هم بياعتبار ميسازند.

در روزهایي که همه چشمانتظار تشکیل کابینه هستیم، یک بار دیگر بپرس//یم که تش//کیل کابینهه//ا در ایران، نه صرفا در این دوره تا چه حد مبتني بوده است بر معیارهاي شایستهساالري و تخصص. شایستهها حتي در میان حزب خودي و پیروز. تا چه حد انتخاب یک وزیر مبتني بوده است بر بدهبستانهاي سیاسي و رفاقتساالري؟ تا چه حد مبتني بوده است بر اینکه فرد تعیین شده بر حوزه موردنظر احاطه دارد و تا چه حد این باور وجود دارد که فرد مورد نظر ميتواند برنامهریزيهاوتصمیماتموثريبگیرددرراستايخیرعموم؟ از این رو ما شاید پیش از پرداختن به جزییات برنامههاي کالن اقتصادي، صحبت از چپ یا راست، به این نیاز داریم تا این اصول مقدماتي را وارسي کنیم و نکته نگرانکننده این است که در تمام این سالها، با کمي فراز و فرود نشاني از نهادینه شدن این اصول اولیه دیده نميشود. انتخاب کابینه جدید، آزموني است دوباره براي این پرسشها.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.