بقايی: من مامانمو میخام!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

جعبه سیاه

کارآمد بودن باید از راس وزارتخانهها و تا بدنه وزارتخانه و مدیران میاني ادامه پیدا کند. کارآمدي ویژگي و توانایي نیست که براي یافتن آننیازبهجستوجويخاصيباشد.سندچشمانداز02 سالهبهترین چارچوبي اس//ت که اگر افراد به آن اهتمام داش//ته باشند، بيشک ميتوانند در راس//تاي موفقیت دولت و کشور قدم بردارند.این نکته بس//یار مهم و قابل توجه است که اگر دولت دوازدهم با تکرار رفتار دولت یازدهم قرار باشد چیدماني جناحي را معرفي کند، شرایط هیچ تغییري نخواهد کرد و مشکالت قبلي دولت تکرار خواهد شد.دولت دوازدهم براي موفقیت بیشتر باید سرمایهگذاري و برنامهریزي ویژهاي رارويتیماقتصاديخودانجامدهد.تیماقتصاديدولتدوازدهمباید تیمي کارآمد و اثرگذار باشد هرچند در دولت یازدهم شاهد چنین تیمينبودیم.دولتیازدهمدربخشاقتصاديتیمیکسانوهمسویي نداشت و همین موضوع شرایطي را فراهم کرد که در بخش اقتصادي شاهد هیچ اتفاق مثبتي در چهار سال گذشته نباشیم. از همین رو است که اگر دولت خواستار اثرگذاري است، باید وزرایي کارآمد در حوزه اقتصاد، صنعت و نفت را معرفي کند. وزراي کلیدي مقولههاي اقتصاديوبازرگانيبایدرويتولیدداخلونوسازياقتصادکشورازنوع اقتصادمقاومتيبرنامهریزيکنند.اقتصادمقاومتياصليمهماستکه درتمامدنیاباادبیاتسیاسيواقتصاديخاصهرکشوريتجربهشده است.مقولهاقتصادمقاومتيدرهمهکشورهايدنیاتوانستراهکاري رو به پیشرفت و بهبودي شرایط کشورها باشد. اقتصاد مقاومتي در جمهوري اسالمي نیز باید به سمتي رود که ما نیز بتوانیم مقاومت اقتصادي خود را به جهانیان نشان دهیم. دولت دوازدهم اگر با نگاهي تنگنظرانه به اقتصاد حرکت کند، نميتوان در انتظار هیچ پیشرفتي بود.راهکار جدي و قابل تاملي که پیشروي دولت دوازدهم با توجه به ش//رایط کنوني تولید و صنعت و در نهایت اقتصاد امروز کشور، خصوصيسازي و کم کردن تصدي دولت در صنایع است. در همین راستاتولیدهدفمندوبرنامهریزيشدهميتواندبهطورجديبهپیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي کم//ک کند.دولت دوازدهم در برنامهریزي جدي و مس//تمر باید بانکها را در مسیر خدمترساني به دولت و صنعت قرار دهد. کمکرساني بانکها به صنایع و حمایت هدفمند، اقتصاد مقاومتي را به طور جدي رونق خواهد بخشید و این موضوع پیشرفتي جدي خواهد بود.دولتهاي قبل از موضوعي بسیار جدي و پیش برنده براي کشور دور ماندند. دولت یازدهم نیز از آن غافل بود. این موضوع آسیبشناسي کلي از وزارت صنعت است. آسیبشناسي وزارت صنعت کاستيها و نقاط قوت را مشخص خواهد کرد. اگر این مهم توسط دولت دوازدهم در دستور برنامهها قرار گیرد، بيشک شاهد ساماندهي و بهبود شرایط کشور خواهیم بود. آسیبشناسي وزارت صنعت و دیگر وزارتخانههاي بزرگ دولت نهتنها راه پیشرفت را براي دولت دوازدهم هموار خواهد کرد بلکه دولتهاي بعدي نیز شرایط اقتصادي و بازرگاني بهتري خواهند داشت.

* معاون پیشین وزیر صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.