2

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه01 -

ایلنا-وزیرامورخارجهکشورمانامروزبرایشرکتدرنشستفوقالعاده سازمان همکاری اسالمی و به منظور بررسی آخرین تحوالت قدس اشغالی وارد ترکیه شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت کشور درباره این سفر گفت: با توجه به تحوالت روزهای اخیر در سرزمینهای اشغالی و افزایش فشار بر مردم فلسطین به ویژه در قدس شریف، ضرورت هماندیشی و همکاری کشورهای اس//المی بیش از پیش احساس میشود. عالوه بر این ظریف دیروز با معاون وزیر امور خارجه آفریقایجنوبی دیدار و گفتوگو کرد. در دیدار نومندیا امفکتو، معاون وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی با محمدجواد ظریف راههای گسترش همکاریهای دوجانبه مورد گفتوگو و تبادلنظر قرار گرفت. در این دیدار ظریف اظهار امیدواری کرد که کمیسیون مشترک همکاریهای دوجانبه در فرصت مناسب به منظور تعمیق مناسبات بین دو کشور برگزار شود. وی همچنین تقویت همکاریهای بانکی بین دو کشور را زمینهساز توسعه روابط دو کشور در دیگر بخشها دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.