ارتقای سطح حفاظت مجلس از حساس به حیاتی

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه01 -

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: سطح حفاظت منطقه مجلس را در ایام تحلیف از حساس به حیاتی ارتقا دادهایم. به گزارش ایسنا، حسین ذوالفقاری در جم//ع خبرنگاران درب//اره اقدامات امنیتی برای روز تحلیف رییسجمهور، اظهار کرد: تمام پیشبینیهای امنیتی، انتظامی و ترافیکی انجام ش//ده و در کمیسیون حفاظت در وزارت کشور هم تقسیم کار شده است. وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی برای تامین امنیت مراسم روز تحلیف برگزار شده است، اظهار کرد: مسوولیت کلی برقراری امنیت بر عهده قرارگاه ثاراهلل است و وظایف سپاه، نیروی انتظامی، وزارت اطالعات و پدافند هوایی هم مشخص شده است. دیروز هم جلسه فوقالعاده شورای امنیت کشور برای مراسم تحلیف برگزار شد زیرا س//طح و تعداد هیاتهای دیپلمات شرکتکننده در این مراسم باالست. وی در مورد تدابیر در نظر گرفته شده برای مقابله با گروههای تکفیری در ایام محرم، گفت: از زمان حضور داعش در عراق، با یک جریان تروریستی در جوار کشورمان مواجه شدیم و آنها تالش زیادی کردند در داخل ایران ناامنی ایجاد کنند. بیش از 100 تیم در سالهای اخیر با اشراف اطالعاتی و تالش نیروهای نظامی، انتظامی و اطالعاتی خنثی شدند اما به هر حال این تیم تروریستی که در تهران عملیات انجام داد، از تور اطالعاتی ما عبور کرده بود.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه بعد از این اقدام تروریستی در تهران، اقدامات بسیار گستردهای در حوزههای مختلف توسط نیروی انتظامی، سپاه و وزارت اطالعات انجام ش//د، خاطرنشان کرد: عناصری که با این گروهها در ارتباط بودند، مورد هدف قرار گرفتند و افرادی هم که از روی ناآگاهی قصد همکاری با این گروهها را داشتند، توجیه شدند. افرادی هم که اقدام تشکیالتی کرده بودند، دستگیر شدند و چندین تیم هم در غرب کشور مورد هدف قرار گرفتند.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در طول همین فاصله طرح حفاظت از اماکن و تاسیسات کشور بازنگری و در شورای امنیت کشور تصویب و برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده شد که انشاءاهلل با سرعت در مسیر تصویب و ارسال به مجلس قرار گیرد.

در این طرح طبقهبندی اماکن و تاسیسات و نوع حفاظت از آنها را مشخص کردی//م. البته غیر از اماکن دولتی، تاسیس//ات آب و برق هم مورد توجه قرار گرفته است. البته در سال 93 هم طرح خنثیسازی اقدامات تروریستی را ابالغ کردیم که طرح جدید آن نیز پس از توجیه معاونان سیاس//ی امنیتی کش//ور ابالغ میشود. وی تاکید کرد: جریان تکفیری در عراق و سوریه به شدت ضربه خورده و در حال متالشی شدن است بنابراین عناصر آن دنبال اقدامات ایذایی در کشورهای منطقه هستند که ما در این طرح خنثیسازی اقدامات تروریستی به این اقدامات توجه داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.