هدیهیکمیلیاردیبابکزنجانی برای عروسی دختر متهم

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه01 -

انتخاب-هشتمینجلسهرسیدگیبهاتهاماتدونفرازهمدستانبابک زنجانیدرشعبه82 دادگاهانقالب)شعبههمعرض(بهریاستقاضیمقیسه برگزار شد. قاضی مقیسه با انتقاد از اینکه اموال بیتالمال در اختیار متهم ردیف سوم قرار گرفته است، گفت: به عنوان مثال مرسدس بنز، هدیه یک میلیاردی برای عروسی و آپارتمان شش میلیاردی تنها بخشی از آن است. در ادامه این جلسه متهم ردیف سوم با انتقاد از برخی حواشی مطرح شده در رابطه با پست دولتیاش گفت: مگر من چه موقعیتی داشتم که همه به خاطر من به خط شدهاند و توصیههایم را انجام دادهاند. گفتید من معاون وزیر بودهام، این طور نیست. من یک کارمند ساده بودم. لطفا استعالم کنید. وی افزود: در جایی گفته شده که من با ظاهر الصلوه بودن، برخی مسووالن را فریبدادهام،اینچهسخنیاست،باسندوادلهکافیبگویید.درادامهقاضی مقیسه در قالب تذکری به متهم ردیف سوم گفت: خواندن از رو مهم نیست، بلکه باید مورد به مورد دفاع کنید و به عنوان مثال بگویید پول نفت را چه کار کردهاید،چگونه831 شرکتتامیناجتماعیراشناساییکردید؟ویخطاب به متهم گفت: شما که هستید که میگویید نظام به دنبال تشکیل شبکه علیهشماست؟شما03 سالدروزارتاطالعاتمشغولبودیدوهمهراهو چاه کار را بلد هستید و با همین ترفندها این فاجعه را به بار آوردید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.