مجلسیها مدافع معرفی وزیر زن

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه01 -

پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی در همایشی تحت عنوان واکاوی ضرورت حضور وزیر زن در کابینه دوازدهم از جمعآوریامضاوهمراهی751 نمایندهمجلسبرایاستقبالازوزرایزن خبر داد. نماینده تهران در مجلس به یکی از نشستهای پیش از انتخابات با روحانی اش//اره کرد و گفت: در ورزش//گاه شیرودی زمانی که خود آقای روحانی از تبعیضهای جنسیتی صحبت میکردند، حضور زنان در کابینه را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح کردیم. وی افزود: روشن است که سمت معاونت ریاست جمهوری از وزارت باالتر است اما ما از لزوم حضور وزیر زن صحبت میکنیم زیرا وقت آن است که مجلس نیز خود را ثابت کند. برای انتصابمعاوناننیازیبهراینمایندگاننیست.اکنوندرمجلساینمطلب راپیگیریکردهوبامطالباتجامعهزنانهمراههستیم.سلحشوریدرادامه سیاست را عرصه کمبود منابع تعبیر کرد و گفت: رقابت برای تصدی 18 وزارتخانه طبیعی است و میدانیم که در این وادی به زنان مهلت نمیدهند. وی ابراز تاسف کرد که منظور از فرصت برابر، دادن 50 درصد وزارتخانهها به زنان نیست. چون به مرگ گرفتهاند و به تب راضی شدهایم. از یکسو نگران باقی ماندن خانم موالوردی هستیم و از سوی دیگر انتظار داریم که وزارت به زنان سپرده شود زیرا در دولت قبل و دولتهای قبل وزرای مردی بودند که خوب عمل نکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.