صنعت هستهای در حال پیشرفت است

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه01 -

ایسنا- رییس سازمان انرژی اتمی گفت: روند فعالیتهای هستهای کشور رو به جلو و روی ریل قرار دارد. علی اکبر صالحی با اشاره به اهمیت مذاکرات هستهای گفت: مذاکرات هستهای کل دنیا را معطوف خود کرده بود و بازتاب آن جهانی بود. البته مذاکرات هستهای در خأل اتفاق نمیافتاد و در هر مقطع که مذاکرات انجام شد با برنامه و مدیریت بوده است. رییس سازمان انرژی اتمی گفت: امروز به عنوان خادم ملت میگویم ما چیزی را از دست ندادیم. رآکتورهای جدید را میسازیم، رآکتور اراک مدرن میشود، سانتریفیوژها کار میکنند ...و همه چیز در صنعت هستهای با قوت و قدرت رویریلاست.ماازدوستانامنیتیاجازهگرفتیمکهدوستانراببرندوروند کار را نشان دهند؛ چراکه امروز با فتوشاپ محفظه رآکتور را پر میکنند و میگویندازبینرفتهاست.صالحیتاکیدکرد:اطمینانداشتهباشیدصنعت هستهای بهتر از گذشته در حال پیشرفت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.