تعطیليشهرتهران در روز تحلیف ریاستجمهوري

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه01 -

ایلنا- دبیر هیات دولت گفت: تمام دستگاههاي دولتي و نهادهاي عموم//ي روز ش//نبه چهاردهم م//رداد 1396 در ش//هر تهران تعطیل است. محسن حاجيمیرزایي، دبیر هیات دولت اعالم کرد: با توجه به شرکت گسترده هیاتهاي خارجي در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاستجمهوري و به منظور برگزاري مناسب و شایسته مراسم مذکور و ایجاد تس//هیالت الزم در رفتوآمد هیاته//اي خارجي و رفاه حال شهروندان تهراني، تمام دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي )غیر از اورژانس و نهادهاي امدادي( روز شنبه چهاردهم مرداد 1396 در شهر تهران تعطیل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.