فرمانده کم اختیار

گالیه جهانگيري از عدم استقالل كافي برای اجرای اقتصاد مقاومتي؛

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه01 -

گروه اقتصادي- عدم استقالل كافي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي حل مشكالت اقتصادي جهانگيري را به ستوه آورد. معاون اول رييسجمهور تصميمات قاطع و به موقع را كليد حل مشكالت اساسي اقتصاد ايران ميداند و بر اين باور است كه با تعارف و رودربايستي اين چالش رفع نخواهد شد.

اقتصاد ايران كه اين روزها حال خوبي ندارد، در آستانه روي كار آمدن دولت دوازدهم چشمانتظار سياس//تها و برنامههاي كابينه جديد است تا با اجراي تصميمات درس//ت ب//ار ديگر رونق به اقتصاد بازگردد.

اگرچه در دولت يازدهم تورم كنترل شد و سال 1395 نيز رشد اقتصادي دورقمي براي اقتصاد ايران به ثبت رسيد ولي با اين حال هنوز مساله تورم، رشد اقتصادي و همچنين موضوعاتي مانند كاهش نرخ بيكاري و كاهش نابرابري در اقتصاد ايران را ميتوان چالشهاي مهمي دانس//ت كه اقتص//اد ايران در چهار س//ال آينده با آن روبهرو خواهد بود.

قطعا مقابله با چالشهاي اقتصادي نيازمند تصميمات قاطع و به دور از بازيهاي سياس//ي است اما در شرايط فعلي سياست، اقتصاد را ابزار دست خود كرده و درگيريهاي جناحي بيش از پيش منافع ملي را تهديد ميكند بهطوري كه كارشناسان بر اين باورند كه مشكالت اقتصادي در كشور ما نه وابسته به متغيرهاي اقتصادي بوده و نه براساسكاركردهايعلماقتصادشكلگرفتهاست و آنچه امروز از آن به عنوان ناكارآمدي اقتصاد در ايران نام برده ميشود، ريشه در سياستگذاريهاي اقتصادي بر مبناي تئوريهاي علم اقتصاد نداشته بلكه به سبب تصميمگيريها و مصالح سياسي به وجود آمده است. اختياراتويژهنداريم بر همين اساس چگونگي مقابله با چالشهاي اقتصادي به جلس//ه س//تاد فرمانده//ي اقتصاد مقاومتي كشيده شد و اسحاق جهانگيري با اشاره به چالشهاي مختلف اقتصادي كشور و با تاكيد بر اينكه حل اين چالشها با تعارف و رودربايستي ميسر نيست، گفت: مقابله با چالشهاي اصلي اقتصادي كشور نيازمند تصميمگيريهاي قاطع و به موقع است.

معاون اول رييسجمهور همچنين با اشاره به تغيير نام ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گفت: صرف تغيير نام و اطالق عن//وان فرماندهي نميتواند در اجراي برنامههاي اقتصاد مقاومتي موثر باشد بلكه مهمتر از عنوان فرماندهي، اختياراتي است كه اين ستاد بايد از آن برخوردار باشد.

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ادامه داد: اتخاذ تصميمات راهگش//ا و قاطع، نيازمند اختيارات ويژه است و اگر ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومت//ي از اختيارات كافي برخوردار نباش//د، برنامههاي اين س//تاد ميتواند در جلسات ساير شوراها نظير شوراي اقتصاد نيز پيگيري شود.

وي ب//ا يادآوري اينك//ه دولت يازدهم تالش وسيعي براي تحقق و اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومت//ي در پيش گرفت، تصريح كرد: دول//ت يازدهم تمركزي جدي بر اجراي اقتصاد مقاومتي معطوف كرد و با اولويتبندي برنامهها تالش شد اقتصاد كشور در برابر شوكهاي داخلي و خارجي مقاوم شود.

معاون اول رييسجمهور افزود: شاخصهاي اقتصادي نشان ميدهد عملكرد دولت يازدهم در سال 95 مثبت بوده و تداوم روند كاهشي تورم و افزايشرشدمثبتاقتصاديازجملهدستاوردهاي اقتصادي در اين چهار سال بوده است.

رييس س//تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در ادامه با اشاره به گزارشات ارائهشده در جلسه ديروز ستاد مبني بر كاهش ميزان صادرات غيرنفتي در چهار ماهه نخس//ت سالجاري، تصريح كرد: در اين گ//زارش داليل كاهش صادرات غيرنفتي و موانع پيش روي توسعه صادرات نيز مطرح شد اما براي حل اين موانع نيازمند اتخاذ تصميمات جدي و راهگشا هستيم.

جهانگيري با تاكيد بر اينكه موضوع حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي امري مهم و ضروري براي كشور است، خاطرنشان كرد: اگر به دنبال اشتغالزايي و افزايش توليد هستيم، هيچ اقدامي مهمتر از آن نيست كه زمينه را براي ورود كاالهاي ايرانيبهبازارهايبينالملليفراهمكنيمكهتحقق اي//ن امر هم نياز به حمايت از توس//عه صادرات دارد و ه//م رفع موانع پيش روي صادركنندگان را ميطلبد.

معاون اول رييسجمهور با اش//اره به تدوين بسته حمايتي جديد توسعه صادرات غيرنفتي براي س//ال 96 گفت: در وزارت امور اقتصادي و دارايي هياتي براي پيگيري اين بسته ماموريت يافتهاند و انتظ//ار داريم ات//اق بازرگاني ايران و دبيرخانه س//تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز اجراي اين بسته را با جديت پيگيري كنند.

جهانگيري رف//ع موانع بانكي را از مهمترين پيشنيازها براي توس//عه صادرات و واردات كاال و تامين منابع مالي خارجي دانس//ت و خواستار تدوين و پيگيري جدي راهكارهاي عملي براي حل تعامالت بانكي با كشورهاي هدف صادراتي ايران شد.

در اي//ن جلس//ه كه وزراي ام//ور اقتصادي و داراي//ي، صنع//ت، معدن و تج//ارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطالعات، فرهنگ و ارش//اد اس//المي، كشور، نيرو، نفت، روساي سازمانهاي برنامه و بودجه كش//ور، اداري و استخدامي، ميراث فرهنگي، صنايع دس//تي و گردش//گري، معاون علمي و فناوري رييسجمهور، مع//اون رييسجمهور در امور اجرايي، معاون حقوقي رييسجمهور، ريي//س كل بانك مركزي، مش//اور اقتصادي رييسجمه//ور، رييس ات//اق بازرگاني ايران و ريي//س هيات عامل صندوق توس//عه ملي نيز حض//ور داش//تند، نماينده س//ازمان برنامه و بودجه گزارش//ي از تحوالت صادرات غيرنفتي در س//الجاري و پيشنويس بسته حمايت از توس//عه صادرات غيرنفتي براي سال 96 ارائه كرد و به تش//ريح تح//والت صادرات غيرنفتي س//ال 59، تح//والت ص//ادرات در چهار ماهه نخس//ت سال 96 و داليل افت ميزان صادرات در اين چهار ماه پرداخت.

دراينگزارشهمچنينتوضيحاتيدرخصوص آخرين وضعيت تجارت خارجي كشور طي چهار ماهه نخس//ت س//ال 96 ارائه شد و پيشنهادات كارگروه برونگراي//ي اقتصاد مقاومتي در قالب بس//ته حمايت از صادرات غيرنفتي براي س//ال 96 مطرح شد.

مهمتريناقالمكاهشيافتهصادراتغيرنفتيو مهمترين اقالم افزايش واردات در سه ماهه نخست سالجاري و داليل كاهش صادرات در برخي اقالم از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مطرح شد و اعضاي جلسه نظرات و پيشنهادات خود را در اين خصوص مطرح كردند.

در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه، باال بودنقيمتتمامشدهتوليد،مشكلنقلوانتقاالت بانكي، باال بودن هزينه تامين مالي صادرات، باال بودن هزينه حملونقل جادهاي، ريلي و دريايي، رقابت ناسالم صادركنندگان در برخي كشورها و تنشهاي منطقهاي و از دس//ت دادن بازارهاي منطقه از جمله داليل كاهش صادرات غيرنفتي در سالجاري مطرح شد.

اعطايتسهيالتبهصادركنندگان

در همين حال محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در تشريح جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ب//ه درآمد 45 ميليارد دالري صادرات نفتي در سال 96 اشاره كرد و ادامه داد: براساس سياس//تهاي كلي برنامه ششم توسعه كشور، نميتوانيم همه اين 45 ميليارد دالر را در بودجه استفاده كنيم لذا بناست حدود 30 درصد از اين اعتبار كه بالغ بر 15 ميليارد دالر ميش//ود، وارد صندوق توسعه ملي كشور شود.

ويگفت:درصدديمازمحلاعتبار51 ميليارد دالري صادرات نفتي در صندوق توسعه ملي، به توسعه صادرات غيرنفتي از طريق ارائه تسهيالت به صادركنندگان اين بخش كمك كنيم.

سخنگوي دولت چگونگي اعطاي تسهيالت ارزي و ريال//ي را از جمله محورهاي گفتوگوي جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ذكر كرد و افزود: ميزان ارائه تس//هيالت به صورت ارزي و رياليوچگونگيمحاسبهارزاناينتسهيالتبراي صادركنندگان غيرنفتي بحث و بررسي شد.

رييس س//ازمان برنامه و بودج//ه ادامه داد: خوشبختانههياتامنايصندوقتوسعهمليبراي صادرات غيرنفتي در بخش صنعت و كشاورزي نرخهاي ترجيحي قائل شدند.

نوبخت گفت: رويكرد عمده اين جلسه تاكيد ب//ر برونگراي//ي در سياس//تهاي كلي اقتصاد كشور بود.

وي يك//ي از وجوه عمل//ي اين برونگرايي را توس//عه صادرات غيرنفتي خواند و افزود: بحث اين جلسه چگونگي تعيين ساز و كار حمايت از صادرات غيرنفتي در كنار صادرات نفتي بود.

معاون رييسجمهور ادامه داد: در اين جلسه بحث بر سر اين بود كه از آنجا كه صندوق توسعه ملي تس//هيالتي به مراتب با نرخ ارزانتر از نظام بانكي به صادركنندگان اعطا ميكند لذا تعيين ساز و كاري براي پرداخت مابهالتفاوت به منظور محاسبه ارزانتر اين تسهيالت از طريق بودجه نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.