رايزني براي كاهش نرخ سود

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه01 -

گروهاقتصادي- پرونده كاهش نرخ سود بانكي چند وقتي است در اولويت بانك مركزي قرار گرفته و مردان اقتصادي كابينه را با خود همراه كرده و مجلس هم قرار است با مديران بانكها رايزني كند تا به زودي نرخ سود بانكي كاهش يابد.

دليلعمدهتوجهاتدرحلوفصلبحرانبانكيوبلكهخروج اقتصادكشورازتنگنايركوديموجود،كاهشدرنرخسوديابهره سپردهبانكيبودهومجادالتمهميدربابشيوهصحيحكاهش نرخ سود بانكي در محافل تصميمگيري شكل گرفته است. بر هميناساسرييسكميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالمياز برگزارينشستاينكميسيونبامديرانبانكهايدولتيدرهفته آيندهباموضوعكاهشنرخسودسپردههاخبرميدهد.

محمدرضاپورابراهيميبابياناينكهكاهشنرخسودسپردهدر اقتصادايرانيكضرورتاجتنابناپذيراست،گفت:اهتمامدولتو مجلسبركاهشنرخسودسپردهگذارياستونشستمشترك كميسيوناقتصاديباروسايبانكهايدولتيدركشورهفتهآينده برگزارميشود.هدفازايننشستتوافقبرسرراهكارهايكاهش نرخ سود سپردهگذاري است.

وي با بيان اينكه توليدكننده از دو طرف در حال قيچي شدن است،گفت:صنعتازطرفيبهخاطرسياستهايسركوبقيمتي نميتواندافزايشقيمتداشتهباشد،بهدليلمبارزهباافزايشتورم و از طرف ديگر نيز تامين مالي را با نرخ باال انجام ميدهد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص سود باالي تسهيالت داده شده به صنايع كشور اظهار داشت: در كشوري كه نرختورمطبقاعالمدولتكمتراز01 درصداست،اينمعني ندارد كه نرخ سود سپردهگذاري02درصد و نرخ سود تسهيالت 25 تا03 درصدباشد.

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه در اين زمان اگر تورم را افزايش دهيم بهصالح كش//ور نيست، عامل اصلي بههم ريختن فاكتورهاي اقتصادي تورم است، اضافه كرد: بايد روي كاهش نرخ كار كنيم و اين مس//اله زماني اتفاق ميافت//د كه ما فعاليت و نظارت خ//ود را بر فرآيند بازار پول در كشورجديكنيم.

ويباتاكيدبراينكهنظارتبرفرآيندبازارپولدركشورامكان اين را فراهم ميكند كه نرخ سود سپرده را كاهش دهيم، بيان كرد: چندين بار دولت به سمت اين كار خيز برداشته است اما در ميانراهمتوجهشدهاستكهايننظارتباخألهاييروبهرواست كهخألآنموسساتغيرمجازاست.

پورابراهيمي با بيان اينكه سالها بانك مركزي بايد در اين زمينه كارهايي انجام ميداده كه نداده و در طول سنوات گذشته نظارتكافينداشتهاست،تصريحكرد:اينعدمنظارتموجبات اين شرايط اسفبار را در حوزه بازار غيرمتشكل پولي فراهم كرده است.

وي ادامه داد: يكي از كارهايي كه بايد در حوزه كاهش نرخ سپرده انجام شود، اين است كه بازار غيرمتشكل پولي را مديريت كنيم.پورابراهيميبااشارهبهاينكهامروزدركشورفعالاقتصادي نميتواند با س//ود 30 درصد بازپرداخت تعهدات مالي خود را پرداختكند،افزود:نميتواندركشورگفتهشود52 درصدسود سپردهپرداختميكنيماماوامراباسود01درصدميدهيم،ابتدا بايدسودسپردهوسپسسودوامهاكاهشيابد.سودسپردهاولويت اصلي ما در حوزه بانكي است.

رييسكميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالميباتاكيدبر اينكه كاهش سود سپرده را ميتوان در كاهش سود تسهيالت بانكي مشاهده كرد، تاكيد كرد: با توافق با بانكها در كاهش سود س//پرده ميتوان س//ود وامها را به61 درصد و به مرور پايينتر برسانيم. آدرسغلطبرايكاهشنرخسودبانكي خزانهداراتاقبازرگانينيزدراينبارهگفت:اينكهبگوييمبانك مركزي چرا نرخ سود بانكي را كاهش نداده، آدرس غلط است زيرا نرخ سود تنها در اختيار بانك مركزي نيست و تابعي از شرايط، مقتضيات و قراردادهاي زماني و مكاني است.

سيدحامد واحدي در پاسخ به سوالي درباره تاكيدهاي اخير برايكاهشنرخسودبانكيدرحمايتازتوليدواينكهآيامشكل توليد در كشور تنها نرخ سود باالي تسهيالت بانكي است، افزود: نرخسودبانكيبايدكاهشيابدامااينكاهشنبايديكشبهاتفاق بيفتدبلكهبايدبهصورتپلكانيوتدريجيباشد.

وي با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود بانكي يكشبه اتفاق نخواهدافتاد،گفت:نرخسودبانكيتابعيازنرختورم،واقعيتهاي توليدمليوتوليدناخالصداخلياست.

واحديبهايبناگفت:درصورتيكهنرخسودبانكيبهيكباره كاهشيابد،سپردههايبانكيبهدليلدردسترسبودنبازارهاي ارز، طال و مسكن به اين بازارها هدايت ميشود و در آخر به سمت توليدميرود.

خزانهدار اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد هر زمان توليد افزايش يابد، نرخ تورم با كاهش مواجه ميشود بنابراين هر زمان اين دو به سطحتعادليبرسند،روندآنمتوقفميشود.

عضو هياترييسه اتاق بازرگاني تهران گفت: نرخ سود بانكي دستورينيستوشورايپولواعتبارنيزتوانباالييبراينظارت بر اجراي مصوبات خود در نظام بانكي ندارد.

واحدي تاكيد كرد كه براي كاهش نرخ سود بانكي عالوه بر بانكمركزي،نيازاستوزارتخانههاياقتصادوصنعتوهمچنين مجلس شوراي اسالمي با شوراي پول و اعتبار همكاري كنند.

ويتصريحكرد:اينكهبگوييمبانكمركزيچرانرخسودبانكي را كاهش نداده، آدرس غلط است زيرا نرخ سود تنها در اختيار بانك مركزي نيست و تابعي از شرايط، مقتضيات و قراردادهاي زمانيومكانياست.

عضو هياترييسه اتاق تهران خاطرنش//ان كرد: بانكهاي كش//ور در طول س//الهاي تحريم با چالشهاي جدي مواجه ش//دند و در حال حاضر نيز مطالبات بااليي از بخش دولتي و غيردولتيدارند.

واحدياستقاللناكافيبانكمركزيازدولتراازديگرعوامل موثر بر مشكالت بانكهاي كشور و نرخ سود باال عنوان كرد و افزود: برخالف كشورهاي توسعهيافته، بانك مركزي در ايران زير نظر دولت است و تمام ضربههايي كه در طول سالهاي تحريم متوجه نظام بانكي كشور شد، ناشي از دستوراتي بود كه دولت به بانكمركزيونظامبانكيكشورميداد.

خزانهدار اتاق تهران ادامه داد: اگر ميبينيم در شرايط كنوني بانكهايكشوربهدليلتنگنايماليتوانپرداختتسهيالتبه متقاضيان، توليدكنندگان و صنعتگران را ندارد، اين امر ناشي از تاثيرات دستوراتي است كه در گذشته از دولتها گرفتهاند.

ويتاكيدكردكهدرصورتاستقاللعملبيشتربانكمركزي، بسياري از مشكالت در نظام بانكي حل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.