خيزبدهكاربانكيبرايتسويه31 هزارميلياردي

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه01 -

در حالي آخرين آمارها از روند رو به رشد بدهي دولت به سيستم بانكي و افزايش آن تا 225 هزار ميليارد تومان حكايت دارد كه ظاهرا هنوز بخشي از اين بدهي با منابع حدود 13 هزار ميلياردي كه به منظور حذف بخشي از آن در نظر گرفته شده بود، تسويه نشده است.

در حال حاضر دولت و ش//ركتهاي زيرمجموعه آن با رقمي بالغ بر 225 هزار ميليارد تومان بزرگترين بدهكار بانكي به شمار ميرود. اين بدهي از سال 1392 كه حدود 96 هزار ميليارد تومان بوده با روندي رو رشد تا بيش از 125 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.

آخري//ن آماري كه بانك مركزي از داراييها و بدهيهاي ش//بكه بانكي در فروردينماه منتشر كرده است، نشان از آن دارد كه روند افزايش بدهي دولت به بانكها تا حدي كند شده بهطوري كه در فروردينماه امسال نسبت به همين ماه در سال قبل حدود 21/3 درصد رشد داشته ولي در فروردينماه سال 1395 در مقايسه با فروردين ،1394 اين رشد تا 23 درصد گزارش شده بود كه نشان از كاهش سرعت رشد بدهي دارد.

اما در سويي ديگر قرار بر اين بوده كه طبق تبصره (35) قانون بودجه 1395 بخشي از بدهي دولت به بانكها از طريق منابع ناشي از تسعير نرخ ارز تسويه شود. بر اين اساس حدود 15 هزار ميليارد تومان از 45 هزار ميليارد مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي براي تسويه بدهي دولت به بانكه//ا و البته بهطور خاص بانكهايي كه به بانك مركزي بدهكار بودند در نظر گرفته شد.

به گزارش ايسنا، اين مصوبه در پايان سال گذشته به بانك مركزي ابالغ و در دس//تور كار قرار گرفت و اين انتظار وجود دارد كه با اين تس//ويه بخشي از بدهي دولت به شبكه بانكي حذف شود، با اين حال آمار فروردين ماه نشان داد كه ظاهرا تغييري در اين بدهي ايجاد نشده و كاهشي وجود ندارد كه ناشي از تسويه 15 هزار ميلياردي باشد.

اين در حالي است كه چندي پيش و در ارديبهشت ماه بود كه كميجانيقائممقام بانك مركزي- در اين رابطه توضيحاتي ارائه و گفته بود كه به منظور اجراي تسويه بدهي دولت به بانكها از محل تبصره (35) قانون بودجه با توجه به ارسال صورت جلسه تعيين نحوه تسويه بدهي به بانكها كه از سوي سازمان برنامه و بودجه و در سقف سهميه تعيين شده انجام شده است موضوع تهاتر بدهيها و همچنين بدهي بانكها به بانك مركزي در مجموع 13 هزار و 100 ميليارد تومان ميشود كه در حال تسويه نهايي است.

از اين اعالم كميجاني، به نظر ميرسد كه تسويه بخشي از بدهي دولت به بانكها كه حدود 13 هزار ميليارد تومان انجام ميشود همچنان ادامه داشته و ظاه//را در آمارهاي پايان س//ه ماهه بايد منتظر ب//روز اجراي اين تبصره در بدهيهاي دولت بود.

بدهي دولت به بانكها مجموعه بدهي دولت و شركتهاي دولتي وابسته را دربرميگيرد.ازبدهي522 هزارميليارديگزارششدهحدود561 هزارميليارد تومان خاص دولت و شركتهاي زيرمجموعه آن است.

رسوب حجم بااليي از اوراق مشاركت دولتي و بدهي قابل توجه دولت به بانك مسكن بابت سود تعهد شده دولت در زمينه طرح مسكن مهر از جمله موارد بسيار مهمي هستند كه بخش قابل توجهي از مانده و تغيير در مانده سرفصل مطالبات بانكها از دولت تشكيل ميدهد. عالوه بر رسوب اوراق مشاركت و بدهي دولت بابت طرح مسكن مهر، بخش قابل توجه ديگري از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمينهايي است كه دولتهاي مختلف در قبال تسهيالت متعدد نسبت به بانكها ارائه داده و بانكها نيز به محض سررسيد و عدم تاديه آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي گيرنده تسهيالت، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت ميكنند.

البتهبخشيازاينبدهي522 هزارميليارديورقميحدود06 هزارميليارد توم//ان آن ب//ه بدهي دولت به بانك مركزي اختصاص دارد كه در فروردينماه امسال با رشد همراه بوده است. بانك مركزي تاكيد دارد كه روند رو به رشد بدهي دولت به بانك مركزي عمدتا از دو دليل اصلي نشات گرفته است؛ رشد قابل توجه اس//ناد به تعهد دولت و همچنين افزايش استفاده دولت از حساب تنخواهگردان خزانه.

درمجموعباوجوددرجرقم522 هزارميليارديبهعنوانميزانبدهيدولت به بانكها در صورتهاي مالي آنها، دولت چندان اين رقم را نپذيرفته و تاكيد بر حسابرسي آن داشته است. در مدت گذشته نيز بدهي مورد حسابرسي قرار گرفته و مانده نهايي از سوي دولت پرداخت خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.