شركتهاي بيمه نرخهاي فني ارائه دهند

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه01 -

رييسكلبيمهمركزيگفت:شركتهايبيمهنرخهايفنيارائهدهند. به گزارش جهانصنعت به نقل از بيمه مركزي، عبدالناصر همتي با تاكيد بر گسترش فضاي تعامل و تفاهم در صنعت بيمه براي پيشبرد اهداف كالن گفت: در ماههاي اخير صنعت بيمه شاهد انسجام خوبي از سوي مديران عامل شركتهاي بيمه و سنديكاي بيمهگران ايران در حوزههايي چون قرارداد با خودروسازان، ارائه نرخ فني براي بيمهنامهها، محاسبه ذخاير مناسب براي خس//ارتهاي معوق، تالش براي افزايش سرمايه و بهبود توانگري شركتهايشان هستيم. رييس كل بيمه مركزي افزود: پرتفوي بيمه شخص ثالث از وضعيت بحراني كه داشت در حال خروج است؛ ليكن بايد براي دو رشته بيمه درمان و مسووليت تدابيري انديشيد كه به پاشنه آشيل صنعت بيمه تبديل نشود و اين مهم همكاري و تعامل شركتهاي بيمه و سنديكا را ميطلبد. وي از مديران عامل خواست با تاكيد بيشتري بر ارائه نرخهاي فني در تقويت سودآوري شركتهاي بيمه بكوشند؛ اين در حالي است كه شركت بيمه، يك بنگاه اقتصادي است و بايد براي تمام ذينفعانش از جمله سهامداران جذابيت داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.