خط و نشان پوتین برای ترامپ

Jahan e-Sanat - - سهشنبه - بازتاب

والدیمیرپوتینباهشداردرمورداینکهروابطمسکووواشنگتن ممکن است برای مدتی طوالنی در بنبست بماند، اعالم کرد که 755 دیپلمات آمریکایی باید خاک کشورش را ترک کنند.

رییسجمهور روسیه در واکنش به تحریمهای جدید آمریکا دستوربهکاهشچشمگیردیپلماتهایآمریکاییدرروسیهداد. پوتین یادآور شد، تصور نمیکند که روابط کشورش با واشنگتن به این زودی بهبود یابد. او گفت، به اقدامات تالفیجویانه علیه آمریکا دست خواهد زد. وزارت خارجه روسیه پیشتر اعالم کرده بود، شمار پرسنل سفارت و کنسولگریهای آمریکا باید تا ماه سپتامبربه554 نفر-کهبرابراستباشماردیپلماتهایروسیه در آمریکا- تقلیل یابد، اما ش//مار دقیق دیپلماتهای اخراجی آمریکاییمشخصنشدهبود.بهگفتهپوتین،درحالحاضربیش ازهزارنفردرنمایندگیهایدیپلماتیکآمریکادرروسیهمشغول بهکار هستند. رییس کاخ کرملین مرحله فعلی روابط بین آمریکا و روسیه را دشوار خواند و گفت: مدت زیادی صبر کردیم و امید داشتیم که اوضاع بهبود یابد، اما به گفته پوتین، چنین انتظاری در آینده نزدیک برآورده نخواهد شد.

دولت آمریکا از تصمیم پوتین انتقاد کرده اس//ت. یک مقام وزارت خارجه آمریکا یکشنبه گذشته این تصمیم را تاسفآور و ناموجه خواند. او گفت، دولت آمریکا بعد از بررسی تاثیرات چنین محدودیتهایی بر سر اقدامات بعدی رایزنی خواهد کرد.

هفته گذشته سنای آمریکا در واشنگتن در پاسخ به الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه و حمالت احتمالی هکری روسیه در انتخابات اخیر آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه روسیه تصویب کرد. دونالد ترامپ هم که انتظار میرفت این مصوبه را وتو کند اع//الم کرد آن را امضا خواه//د کرد. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی وعده بهتر شدن روابط با روسیه را داده بود اما مساله فعالیتهای سایبری روسیه در جریان انتخابات ریاستجمهوری آمریکاوتماسهایغیرقانونیاحتمالیاعضایتیمانتخاباتیترامپ با روسیه دولت آمریکا را زیر فشار قرار داد. در حال حاضر چندین کمیته کنگره آمریکا، پلیس فدرال آمریکا و یک بازرس ویژه این پرونده را در دست تحقیق دارند.

مصوبهکنگرهآمریکاهمچنیناختیارتامبرایلغوتحریمهای روسیه در آینده را از رییسجمهور سلب میکند. اتهامهای وارده به ترامپ این بوده که به روسیه قول داده است، تحریمهایی که در زمان باراک اوباما، رییسجمهور پیشین ایاالت متحده علیه مسکو وضع شده را لغو خواهد کرد. انتقادواشنگتنازخواستروسیه ازطرفیبهگزارشرویترز،وزارتخارجهآمریکاتصمیممسکو مبنی بر کاهش صدها نفر از دیپلماتهای آمریکایی از روسیه را یک اقدام نامطلوب و تاسفبرانگیز خواند.

وزارت خارجه آمریکا تعداد دقیق دیپلماتهای آمریکایی و دیگر مسووالن این کشور مقیم روسیه را اعالم نکرده اما به نظر میرسداینرقمحدود004 نفراستکهبرخیازخانوادههایشان با پاسپورت دیپلماتیک با آنها هستند. وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: پیامدهای گام روسیه و نحوه پاسخگویی به آن را بررسی میکند.تعدادکارکناننمایندگیهایدیپلماتیکمختلفآمریکا درسراسرروسیهبیشاز0001 نفراستامادرسفارتاینکشور درمسکووکنسولگریهابیشترکارکنانمحلیهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.