احتمال انتقال قدرت در کاخ سفید

Jahan e-Sanat - - سهشنبه -

براساس ادعای یک مقام حزب دموکرات آمریکا مایک پنس، معاون رییسجمهور این کشور خود را برای استیضاح احتمالی دونالد ترامپ و جانشینی او آماده میکند. ماکسین واترز، یک نماینده حزب دموکرات آمریکا در کنگره این کشور در توئیتر ادعا کرد: مایک پنس در حال آماده کردن خود برای آغاز به کار به عنوان رییسجمهور است.

وی با اشاره به استعفاهای اخیر چند عضو دولتی دونالد ترامپگفت:قراراستراینسپریبس،رییسدفترسابقترامپ و شون اسپایسر، دبیر مطبوعاتی سابق کاخ سفید رهبری دوره انتقال قدرت را بر عهده داشته باشند. در هفتههای اخیر رینس پریباس از سمت ریاست دفتر کاخ سفید و شون اسپایسر از سمت دبیر مطبوعاتی کاخ سفید استعفا کردند.

واترز که یک منتقد پرس//ابقه دونالد ترامپ اس//ت اولین سیاس//تمدار آمریکایی بود که گفت: اتهامات وارد ش//ده به ترامپ درخصوص اعمال غیراخالقی در طی پرونده مشهور به باجگیری روسیه کامال واقعیت داشتند. این پرونده ادعا کرد که دولت روسیه یکسری اطالعات رسواکننده مالی و جنسی درباره دونالد ترامپ داشته است. واترز همچنین بارها خواهان استیضاح ترامپ شده است.

وی در ماه می در یک سخنرانی در واشنگتن گفت: ترامپ کسی است که خود را برای استیضاح کردنش متعهد کردهام. او یک دروغگو، متقلب و حقهباز است و باید جلویش را گرفت.

در تاریخ 12 ژوئیه دو نماینده دموکرات کنگره شامل ال گرین و براد شرمن اقدام به ثبت اولین طرح استیضاح علیه ترامپ کردند. آنها مدعی شدند ترامپ با اخراج کردن جیمز کومی از مدیریت افبیآی موجب مانعتراش//ی بر س//ر راه عدالت شده است.

با این حال، برای آنکه اس//تیضاح ترامپ عملی شود باید اکثری//ت نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا و اکثریت دو س//ومی در مجلس س//نا آن را تصویب کند. از آنجا که هر دو مجلس دس//تکم تا انتخابات میاندورهای نوامبر 2018 در کنت//رل جمهوریخواهان قرار دارد، چنین اتفاقی بعید به نظر میرسد. انتقادگستردهمقامهایپلیسآمریکاازترامپ این اتفاقات در حالی در کاخ سفید زیر گوش ترامپ در حال وقوع است که حال ترامپ آماج انتقاد مقامهای پلیس آمریکاهمقرارگرفتهاست.پسازسخنانرییسجمهورآمریکا مبنی بر اینکه نباید پلیس با مظنونان خیلی خوب رفتار کند، دپارتمانهای پلیس در سراسر ایاالت متحده این سخنان وی را مورد سرزنش قرار داده و گفتهاند که این سخنان در حمایت از خشونت پلیس مطرح شده است.

به نوش//ته ایندیپندنت، مقامهای پلی//س از نیویورک تا لسآنجلس اظهارات دونالد ترامپ را در حمایت از خشونت پلیس مورد عتاب قرار داده و کارشناسان هشدار اند که این اظهارات میتواند باعث افزایش رفتارهای نامناسب و استفاده نادرست از زور توسط نیروهای پلیس شود.

ای//ن انتقاد پس از آن مطرح ش//د ک//ه ترامپ در جمع ماموران پلیس در برنتوود در نیویورک به سخنرانی پرداخت و از اقدامات آنها در مقابله با گروه تبهکاری13-MS که به قتلهای گس//ترده در سراسر آمریکا متهم هستند، حمایت کرد. در جریان این س//خنرانی وی گفت که افس//ران پلیس نباید با عطوفت رفتار کنند و زمانی که مظنونان را به سمت خودروهای پلیس هل میدهند، نباید مراقب آنها باشند. این اظهارات ترامپ با تشویق زیاد حضار همراه بود.

رییسجمهورآمریکادرادامهسخنرانیخودگفت:زمانیکه شما با این افراد روبهرو میشوید باید آنها را به سمت خودروها هل دهید. نباید با آنها خیلی خوب رفتار کنید اما کمیسیونر پلیسنیویورکگفتکهآموزشهاوسیاستهایایندپارتمان درباره استفاده از زور فقط برای شرایط خاص است و نیروها نباید خودسرانه از زور استفاده کنند.

رییس پلیس لسآنجلس نیز اظهارات ترامپ را مورد انتقاد قرار داد و در توئیتر خود نوشت: اگر یک افسر پلیس خارج از قوانین عمل کند، تنها باعث تضعیف کار ما میشود. آنچه که رییسجمهور گفته خالف قوانین و مقررات پلیس لسآنجلس است. این سیاستی نیست که امروز از آن استفاده میکنیم.

ای//ن انتقادهای داخلی در حالی مطرح ش//د که انجمن بینالمللی پلیس و بنیاد پلیس نیز از اظهارات ترامپ به شدت انتقادکردند.انجمنبینالمللیپلیسدربیانیهایاعالمکردکه رفتار محترمانه با همه افراد شامل مظنونان، شاکیان و متهمان نشاندهنده مفهوم اصلی سیستم قضایی و مشروعیت پلیس است. بنیاد پلیس نیز اعالم کرد: نمیتوانیم از چنین اظهاراتی از سوی ترامپ حمایت کنیم چون اینها تضعیفکننده اعتماد جامعه به ماست و ما باید از مردم حفاظت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.