حمایت از ماکرون اشتباه بود

Jahan e-Sanat - - سهشنبه -

نشریات ایتالیایی با انتقاد از رویکردهای مهاجرتی امانوئل ماکرون تاکید دارند که حمایت از رییسجمهور فرانسه اشتباه بوده و او هر وقت به نفعش باشد یک اروپاییاست. موفقیتانتخاباتیرییسجمهورفرانسهدرسراسربروکسلشادی به همراه آورد و نخبگان سیاسی از تالشهای او در راستای اروپاگرایی تقدیر کردند اما این شادی دیری نپایید. رییسجمهور جوان فرانسه پس از آنکه توافقها میان رم و سلف خودش فرانسوا اوالند را زیر سوال برد، خشم ایتالیاییها را برانگیخت. رهبر ایتالیا همچنین با ماکرون در خصوص مساله مهاجرت اختالفنظر دارد.

در حالی که ایتالیا قاطعانه از کش//ورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است تا در پذیرش سهم مساوی از مهاجران و پناهجویان آفریقایی مشارکت کنند، ماکرون تاکید دارد که کمپهای امنی در لیبی ایجاد خواهد کرد. این مداخله تنشهایی را در ایتالیا ایجاد کرد و باعث شد اینگونه به نظر برسد که ایتالیا در انجام اقدامی موثر ناکام مانده است این در حالی بود که رم دهها هزار مهاجر را زمانی که سایر کشورها تنها نظارهگر بودند، پذیرفت.

ماکرون که به سختی تالش دارد در عرصه جهانی وجهه خوبی از خودش به نمایش بگذارد، در پاریس میزبان رهبران دو جناح رقیب لیبی شد و درباره معاهده سیاس//ی تقسیم قدرت بحث و رایزنی کرد. نشست میان نخستوزیر لیبی و ماکرون شدیدا هدف انتقاد ایتالیاییها قرار گرفت که تاکید داشتند او مشکل را دست کم گرفته است. دولت وحدت ملی لیبی )تحت حمایت سازمان ملل متحد( به سختی کنترل طرابلس را در اختیار دارد و در مقابل، گروههای مختلف شبهنظامی مابقی این سرزمین بیقانون را در کنترل گرفتهاند. وزیر امور خارجه ایتالیا به روزنامه ال استمپا گفت: چارچوبهای باز بسیاری در لیبی وجود دارد؛ تعداد زیادی میانجی، تعداد زیادی ابتکار عمل. با این حال پلیس فرانسه ماه گذشته بیش از 100 مهاجر را پس از آنکه از مرز فرانسه گذشتند، به ایتالیا بازگرداند. جیانی پیتال، ارشدترین سیاستمدار چپگرای پارلمان اروپا به شدت از دست فرانسه خشمگین است. او با انتقاد از دولت ماکرون، اقدام اعضای اتحادیه اروپا در رد سهم مسوولیتشان را شرمآور خواند. رسانههای ایتالیا هم از رهبر فرانسهانتقادکردهوتاکیددارندکهحمایتگستردهازاوکوتهفکریاست.روزنامه کوریره دال سرا نوشت: اشتیاق برای ماکرون اشتباه است. روزنامه سوله42 اوره هم گزارش داد: ماکرون هر وقت به نفعش باشد، اروپایی است. روزنامه ال استمپا هم در انتقادی شدیداللحن تاکید کرد که روابط دو کشور باید تغییر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.