آمریکا بار دیگر سامانه دفاع موشکی تاد را آزمایش کرد

Jahan e-Sanat - - سهشنبه -

ایس/نا- ارتش آمریکا بار دیگر سامانه دفاعی موشکی تاد را بر فراز اقیان//وس آرام آزمای//ش کرد. پنتاگون میگوید این آزمایش موش//کی موفقیتآمیز بوده است.

در بیانیه رییس آژانس دفاع موشکی آمریکا آمده است: آژانس دفاع موشکی آمریکا و سربازان ارتش ایاالت متحده از یگان یازدهم توپخانه و دفاع هوایی تگزاس به صورت موفقیتآمیز سامانه دفاعی تاد را آزمایش کردند. در ادامه این بیانیه همچنین آمده اس//ت: یک موشک بالستیک میانبرد به عنوان هدف توسط نیروی هوایی آمریکا بر فراز اقیانوس آرام پرتاب شد که سیستم تاد که در آالسکا مستقر است هدف را با موفقیت رهگیری و منهدم کرد. ارتش آمریکا اعالم کرد این آزمایش سیستم دفاع موشکی تاد با هدف جمعآوری دادهها از سیستم رهگیر تاد حین پرواز انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.