اکنون نوبت محاکمه زرداری است

Jahan e-Sanat - - سهشنبه -

رهبر اپوزیسیون پاکستان در واکنش به عزل نخستوزیر پاکستان به اتهام فساد، رای دادگاه عالی را دمیدن امید جدید در این کشور دانست و خواستار برقراری دموکراسی واقعی شد. او همچنین تاکید کرد اکنون نوبت آصفعلی زرداری است تا محاکمه شود.

عمرانخان تحریک انصاف پاکستان در جمع هزاران نفر از حامیانش در اسالمآباد گفت: ما از حکم قوه قضاییه سپاسگزاریم چراکه حکم آنها امید جدیدی برایمان ایجاد کره است. اظهارات عمرانخان در واکنش به عزل نواز شریف به اتهام فساد مالی مطرح شد. عمرانخان همچنین تاکید کرد: حاکمان پاکستان شبیه مافیایی هستند که از منافع شخصی خود به هر قیمتی حفاظت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.