تهدید جدی کرهشمالی

Jahan e-Sanat - - سهشنبه -

-BBC مقام//ات کاخ س//فید میگوین//د رییسجمه//ور آمریکا و نخستوزیر ژاپن هر دو بر این عقیده هستند که برنامه موشکی کرهشمالی خطری جدی و تهدیدی مستقیم و فزاینده است.

رهبران دو کشور درخصوص تنشها در شبهجزیره کره و آزمایشهای موشکی کرهشمالی به ویژه آزمایش اخیر این کشور در اواخر هفته گذشته، با یکدیگر تلفنی گفتوگو کردند.

به گفته کاخ س//فید این دو بر تعهد دوطرف بر افزایش فش//ارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر کرهشمالی تاکید کردند. در عین حال مقامات ژاپنی گفتهاند رهبران دو کشور در این گفتوگوی تلفنی درخصوص گزینه نظامی بحث و تبادل نظر نکردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.