شرکت عربستان در تمرین نظامی آمریکا

Jahan e-Sanat - - سهشنبه -

ایس/نا- عربستان سعودی قرار است در تمرین نظامی پرچم سرخ 2017 که در ایاالت متحده برگزار میشود، شرکت کند.

فرماندهنیروهایهواییپادشاهیعربستانخاطرنشانکردکهمشارکت عربستان در تمرین »پرچم سرخ «2017 در ایاالت متحده اقدامی عملی برای آموزش نوینترین تکنولوژیها در عملیات هوایی جنگی مشترک با استفاده از روشهای پیشرفته در کنترل هوایی و جنگ الکترونیک است. فرمانده نیروهای هوایی پادشاهی عربستان اعالم کرد که نیروهای هوایی عربستان تعدادی تمرینهای مشترک چه با کشورهای برادر یا دوست در چارچوب آموزش مداوم نیروهای هوایی و آگاهی از سطح جنگندهها یا هواپیماهای پشتیبان آنها برگزار میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.