بازداشت بیش از هزار نفر دیگر در ترکیه

Jahan e-Sanat - - سهشنبه -

رویترز- وزارت کشور ترکیه اعالم کرد، در آخرین دور از تحقیقات و بازجوییها نیروهای امنیتی ترکیه، 1098 نفر در چند روز اخیر به ظن ارتباطباگروههایشبهنظامیوکودتای51 ژوئیه6102 بازداشتشدهاند. دربیانیهمنتشرشدهتوسطوزارتکشورترکیه138 نفرازبازداشتشدگان، مظنون به ارتباط با فتحاهلل گولن، روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه هستند که به گفته مقامات آنکارا طراح اصلی کودتای 15 ژوئیه است. به نوشته این بیانیه 213 نفر دیگر به اتهام ارتباط با پکک بازداشت شدند. همچنین 46 نفر به ظن ارتباط با داعش و هشت نفر دیگر به اتهام ارتباط با گروههای تروریستی چپگرا بازداشت شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.