آغازرزمایشنظامیگرجستانبهرهبریآمریکا

Jahan e-Sanat - - سهشنبه -

رویترز-ارتش گرجستان رزمایش نظامی دو هفتهای به رهبری آمریکا و برخی کشورها را یک روز پیش از سفر معاون اول رییسجمهور آمریکا به این کشور آغاز کرد.

نزدیک به 2800 سرباز از کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، ترکیه، اوکراین، اسلوونی، ارمنستان و گرجستان در این رزمایش مشترک شرکت میکنند.نخستوزیرگرجستاندرمراسمافتتاحیهاینرزمایشمشترک اعالم کرد: این رزمایش برای کش//ورهای جنوب قفقاز بسیار مهم است. این رزمایش به گرجستان کمک میکند که خود را به استانداردهای ناتو نزدیک و ثبات را در منطقه تقویت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.