نیروهای ترکیه وارد کوبانی شدند

Jahan e-Sanat - - سهشنبه -

ایس/نا- نیروهای ترکیه یکشنبه گذشته وارد منطقهای از دو نقطه واقع در غرب کوبانی )عینالعرب( شدند. این دو نقطه روستاهای بوبانی و سفتک در شهر کوبانی هستند. ساکنان محلی گزارش دادهاند نیروهای ترکیه مشغول معدنکاری در این منطقه هستند.

یگانهای مدافع خلق کردهای سوریه هشدار دادهاند که اگر نیروهای ترکیه شهر کوبانی را ترک نکنند به این اقدام آنها واکنش نشان خواهند داد. نیروهای ترکیه توپخانههای خود را در روستای کلجبرین واقع در بین شهر اعزاز و شهرک مارع مستقر کرده و اقدام به حمالت توپخانهای به روستای منغ، دو روستای العلقمیه و عین دقنه در مناطق الشهباء میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.