داغ شدن معامالت نمادها در تاالر

Jahan e-Sanat - - سهشنبه -

يك آمار تازه نشان ميدهد با انتشار 435 ميليارد تومان اوراق اجاره، مبلغ كل اوراق صكوك منتش//ر شده در بازار س//رمايه از مرز 12 هزار ميليارد تومان گذشت. محمدرضا محسني مدير عامل شركت س//پردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( در گفتوگو با سنا افزود: از ابتداي امس//ال شركت سايپا 350 ميليارد تومان و شركت بازرگاني سايپا يدك 85 ميليارد تومان اوراق اجاره در بازار منتش//ر كردهاند تا رقم كل انتشار صكوك در بازار سرمايه به بيش از 12 هزار ميليارد تومان برسد. وي با بيان اينكه شركتحملونقلريليدرآيندهاينزديكمبلغ67ميليارد تومان صكوك استصناع در بازار سرمايه منتشر خواهد كرد، گفت: اين شركت براي خريد 300 دستگاه واگن باري اين اوراق را منتشر خواهد كرد. محسني مدت زمان عمر اوراق استصناع شركت حملونقل ريلي را چهار سال و سود ساالنه آن را بالغ بر 16 درصد اعالم كرد كه هر سه ماه يك بار به سرمايهگذاران پرداخت خواهد شد. مديرعامل سمات با بيان اينكه يكي از ماموريتهاي ويژه بازار سرمايه تسريع تامين مالي بنگاههاي بزرگ اقتصادي اس//ت، افزود: در اين زمينه كارگروه ويژهاي براي رفع موانع انتشار صكوك تشكيل شده است بهطوري كه انتش//ار اين اوراق در سال 95 با رشدي 14 برابري به رقم 83 هزار و 662 ميليارد ريال رسيد. وي به تغييرات در مديريت شركت مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه اشاره و اظهار اميدواري كرد تا روند انتشار صكوك در اين بازار همچنان افزايش يابد. شركتهاي سيمان شرق، جوپار، رايتل، ماهان، فوالد مباركه اصفهان، بانك مسكن، لوتوس پارس//يان، شركت مادر تخصصي بازرگاني، سايپا و بناگستر كرانه، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و علوم در سال 95 انواع صكوك را در بازار سرمايه منتشر كردند. در همين حال تعداد كدهاي ايجاد شده در بورس به رقم بيش از 9 ميليون و 422 هزار كد معامالتي رسيد. معاون عمليات شركت سپردهگذاري مركزي، در نخستين هفته معامالتي مرداد امسال تعداد 74 مورد اصالح مشخصات و نيز 5197 كد حقيقي و 344 كد حقوقي ايجاد ش//د تا تعداد كدهاي ايجاد شده در بورس به رقم بيش از 9 ميليون و 422 هزار كد برسد. همچنين در هفتهاي كه گذشت تعداد 6023 نفر با استفاده از اوراق حقتقدم تسهيالت مسكن در فرابورس ايران وارد فرآيند دريافت تس//هيالت از بانك مسكن شدند ك//ه حجم اين معامالت بيش از 329 هزار برگه اوراق بود. معامالت حقتقدم تسهيالت مسكن از سال 89 در شركت فرابورس ايران آغاز شده است كه هماكنون بيش از 20 نماد حقتقدم تسهيالت مسكن در اين شركت معامله ميشود. براساس بخشنامه بانك مسكن، نرخ سود تسهيالت خريد خانه،فروشاقساطيوجعالهتعميرمسكناز5/81به5/71 درصد كاهش يافته و مدت زمان بازپرداخت تعيين ش//ده است. سقف فردي تسهيالت خريد از محل گواهي حقتقدم استفاده از تسهيالت مسكن در تهران 600 ميليون ريال، در مراكز استانها و شهرهاي باالي 200 هزار نفر005 ميليون ريال و ساير مناطق شهري 400 ميليون ريال است.

صن//دوق تثبيت بازار س//رمايه با هدف حمايت از بازار سرمايه در ش//رايط بحران ميتواند با ورود نقدينگيهاي جديد و دورانديش//ي در هدايت سرمايهها به بازار سهام، باعث افزايش اعتماد سهامداران به اين بازار شود. عليرضا مستقل، مدير سرمايهگذاري شركت سرمايهگذاري پويا در گفتوگو با سنا، در خصوص مزيتهاي راهاندازي صندوق تثبي//ت بازار س//رمايه با تاكيد بر اينك//ه چنين نهادهاي حمايتي براي بازار س//رمايه اتفاق خوب و مثبتي اس//ت، گف//ت: با راهاندازي چنين نهادهايي، نقدينگيهاي جديد با هدف حمايت از بازار س//رمايه وارد بورس ميش//ود كه اتفاق خوبي است. وي با اشاره به اينكه هدفگذاري براي صن//دوق تثبيت خيلي مهم اس//ت، گفت: در حال حاضر صندوق توس//عه در حال فعاليت در بازار است و از لحاظ تزري//ق نقدينگي، فعاليت اين صن//دوق براي بازار مثبت اس//ت اما درباره روند معامالت اين صندوق اطالعرساني نميش//ود بنابراين بهتر اس//ت براي آغاز به كار صندوق تثبي//ت، اين نهاد مال//ي روند حركتي خود را به يك نهاد نظارتي گزارش دهد. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه صندوق تثبيت بايد قبل از آغاز به كار پيشبينيهاي الزم براي مديريت بهينه اين نهاد را داش//ته باشد، گفت: قطعا وظايف اين صندوق در اساس//نامه آن مشخص شده است، منابع هم قرار است از نهادهاي عمومي مثل صندوق توسعه ملي تامين شود و در اين شرايط هدفگذاري براي صندوق خيلي مهم است. مستقل در ادامه افزود: اين نكته كه براي رسيدن به هدف چگونه بايد منابع مديريت شود ت//ا خللي در روند بازار ايجاد نش//ود، از ديگر الزامات اين نهاد براي رس//يدن به اهداف تعيينش//دهاش است. مدير سرمايهگذاري شركت سرمايهگذاري پويا با اشاره به اينكه در چند س//ال اخير حقوقيهاي ب//زرگ به دليل كمبود نقدينگي در حال خروج از سهام بزرگ و بنيادي هستند، گفت: چنين نهادهايي با خريد سهام بزرگ و بنيادي بازار با نگاه بلندمدت هم ميتوانند سودآوري خود را تضمين كنند و هم س//رمايه سهامداران خرد را به سمت سهام بنيادي هداي//ت كنند تا بازار از س//فتهبازي و خريد و فروشهاي كوتاهمدت فاصله بگيرد. وي با اشاره به اينكه بازار اين روزها در ش//رايط بسيار خوبي قرار دارد، اظهار داشت: قيمتها در بازار بس//يار جذاب و ميانگين نسبت قيمت به درآمد بازار پايين اس//ت و خريد سهام بنيادي با نگاه ميانمدت و بلندمدت بهطور قطع با سودآوري همراه خواهد بود. در اين ش//رايط حمايت از بازار به خصوص سهام پر پتانسيل كمك بزرگي اس//ت. مستقل با تاكيد بر اينكه در شرايط امروز ب//ا توجه به قيمتهاي جذاب س//هام، هيچ بحران خاصي بازار را تهديد نميكند، گفت: بازار در اين شرايط درگير هيچ بحران مالي نميش//ود و خطر حباب قيمتي نيز وجود ندارد. به گفته وي وجود نهادهايي مثل صندوق تثبيت براي حمايت از بازار در شرايط بحرانهاي بيروني مثل ريسكهاي سيستماتيك و بحرانهاي پولي خارج از بازار، در روند بازار سرمايه و ايجاد اعتماد و اطمينان ميان سرمايهگذاران بسيار مهم است.

در سومين روز دادوستدهاي بورس تهران دماسنج بازار سرمايه نيمه كانال 81 هزار واحدي را رد كرد، معامله گران بورسي روز گذشته شاهد دادوس//تد بيش از نيم ميليون سهم و اوراق بودند. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران 42 واحد رشد كرد و به رقم 81 هزار و 533 واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هموزن با رشد 40 واحدي خود رقم 17 هزار و 818 واحدي را تجربه كرد. شاخص آزاد شناور نيز 154 واحد باال رفت و به رقم 89 هزار و 895 واحدي دست يافت. عالوه بر اين شاخص بازار اول 106 واحد رشد كرد و شاخص بازار دوم با 326 واحد كاهش روبهرو شد. در معامالت روز گذشته نماد شركتهاي فوالد مباركه اصفهان، پااليش نفت اصفهان و ملي صنايع مسايرانبا85،25 و72 واحدتاثيرمثبتبيشتريننقشافزايندهراروي دماسنج بازار داشت. در طرف مقابل سرمايهگذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين، پااليش نفت بندرعباس و نفت بهران به ترتيب با ‪25 72،‬ و 13 واحد تاثير منفي بيشترين نقش كاهنده را بر روي دماسنج بازار داشتند. در سومين روز معامالت تاالر شيشهاي در اين هفته در گروه فلزات اساسي 95 ميليون سهم به ارزش بيش از 19 ميليارد تومان در هفت هزار و 262 نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. در اين گروه سهام شركتهايي كه داراي حجم معاملهاي نسبتا باال بودند با روند رو به رشد مواجه شد. هر چند كه تعداد شركتهايي كه قيمت سهامشان روند كاهشي داشت نيز در اين گروه كم نبودند. در گروه محصوالت شيميايي نيز بيش از 38 ميليون سهم معامله شد كه ارزش آن به نزديك هشت ميليارد تومان ميرسيد اما در نهايت اكثر ش//ركتهاي موجود در اين گروه با روند كاهش//ي در قيمت سهامشان مواجه شدند. در گروه فرآوردههاي نفتي كك و سوخت هستهاي نيز شرايط چندان متفاوت نبود و عليرغم رشد تعداد كمي از نمادهاي ايران گروه اكثريت با روند كاهشي روبهرو شدند. در معامالت روز گذشته تاالر شيشهاي بيش از 63 ميليون سهم خودرويي معامله شد كه ارزش آن به بيش از 9 ميليارد تومان ميرسيد. در اين گروه قيمت سهام شركتهاي پرمعامله همچون ايرانخودرو، پارس خودرو و زامياد چندان تغييري نسبت به روز گذشته نداشت هر چند كه روند آنها افزايشي بود اما در كل شرايط اين گروه نسبت به روزهاي گذشته در وضعيت مطلوبتري به سر ميبرد. ارزش معامالت بورس تهران در سومين روز معامالت اين هفت//ه ب//ه بيش از 141 ميليارد تومان رس//يد و حجم معامالت به رقم 525 ميليون تومان بالغ شد. از جمله معامالت درونگروهي روز گذشته ميتوان به دادوستدهايي در نماد شركت پتروشيمي شازند و پلياكريل اشاره كرد بهطوريكه در نماد شاراك 80 ميليون سهم به ارزش بيش از 19 ميليارد تومان تنها در دو نوبت معامله شد و بيشترين ارزش و حجم معامل//ه را به خود اختصاص داد. نماده//اي فوالد مباركه، پااليش نفت اصفهان و ملي مس با بيشترين تاثير مثبت بر شاخص باعث رشد اين متغير شدند. اين در حالي بود كه نمادهاي تاپيكو، پااليش نفت بندرعباس، نفت بهران و پااليش نفت تهران با بيشترين تاثير منفي بر شاخص مانع رشد بيشتر اين متغير شدند. صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي موتورسازان تراكتورسازي ايران، قند شيرين خراسان، حملونقل پتروشيمي، داروسازي زاگرس، فارمد پارس، نورد آلومينيوم، كمكفنر ايندامين و درخشان تهران بود. در مقابل نمادهاي بينالمللي توسعه ساختمان، شيشه همدان، ايرانتاير، قند اصفهان، سيمان شمال، نفت بهران و سيمان اروميه با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت قرار گرفتند. در جريان معامالت روز گذشته سهامداران بورس تهران براي خريد اوراق مش//اركت شهرداري سبزوار، واحدهاي صندوق كيان، پارند پايدار س//پهر، اوراق مشاركت ملي نفت ايران، سهام كاشي تكسرام و تامين ماسه ريختهگري سنگينترين صفهاي خريد را ثبت كردند. اما در سوي ديگر بازار گروهي از سرمايهگذاران بورسي براي خروج از واحدهاي صندوق كيان، پارند پايدار س//پهر، حقتقدم سايپاشيش//ه، اوراق مشاركت ملي نفت ايران، سهام سيمان اصفهان و اوراق مشاركت رايانسايپا بيشترين عرضهها و طوالنيترين صفهاي فروش را تشكيل دادند. در پايان معامالت روز گذشته پتروشيمي شازند با معامله بلوكي 80 ميليون س//هم به ارزش 161 ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش معامالت را داشت. همچنين در گروه خودرويي شاهد معامالتي متعادل در خودروسازها و دادوستدهاي مثبت در قطعهسازها بوديم. قطعهسازها به دليل كوچكتر بودن و قابليت چابكي راحتتر از خودروسازها حركت ميكنند. در معامالت روز گذشته نمادهاي خاهن و خچرخش كه در روز كاري قبل به صف خريد رسيده بودند، روز گذشته نيز پرتقاضا بودند كه در كنار آنها نماد خكمك نيز با اقبال مواجه شده و به صف خريد رسيد. اما ميزان عرضهها در اين نمادها زياد بود به شكلي كه چندينبار صف آنها عرضه شد و مجددا به صف خريد رسيدند. البته نماد خموتور همچنان مطابق با روزهاي قبل با صف خريد بدون عرضه همراه بود. خودروسازها نيز معامالتي متعادل را پشتسر گذاشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.