پربازده و كمبازدهترين صندوقهاي سرمايهگذاري

Jahan e-Sanat - - سهشنبه -

جزيي//ات درآمدزايي پربازدهتري//ن و كمبازدهترين صندوقهاي درآمد ثابت بورس بررس//ي ش//د، در اين ميان 75 درصد منابع پربازدهترينها را اوراق مشاركت و سپردههاي بانكي تشكيل ميدهند. به گزارش مديريت فناوري ب//ورس تهران پن//ج صندوق س//رمايهگذاري ثاب//ت حامي، با درآمد ثابت كاريزما، توس//عه س//رمايه نيكي، نيكوكاري پرسپوليس و صندوق سرمايهگذاري نيكوكاري نيكانديشان باالترين ارزش خالص هر واحد سرمايهگذاري رادربينهمهبهخوداختصاص دادهاند. بر اين اس//اس، س//ه صندوق سرمايهگذاري با درآم//د ثابت حامي، كاريزما و توس//عه س//رمايه نيكي براساس ارزش خالص هر واحد سرمايهگذاري گرانترين صندوقهاي سرمايهگذاري به شمار ميروند. بازدهي اين سه صندوق از آغاز فعاليت تاكنون به ترتيب 88/5 درصد، 75/3 درصد و 92/9 درصد بوده اس//ت. پ//س از آنها نيز دو صندوق نيكوكاري پرس//پوليس با ارزشخالصهرواحدس//رمايهگذاري 113 هزار و 936 توماني و صندوق سرمايهگذاري نيكوكاري نيك انديش//ان با ارزش خالص هر واحد سرمايهگذاري

106 هزار و 291 توماني در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند. قيمت اسمي هر واحد سرمايهگذاري هزار تومان است كه پس از آغاز فعاليت صندوق سرمايهگذاري در اوراق با درآمد ثابت و در پايان هر مقطع زماني كه ماهان//ه و در پانزدهمين روز هر ماه اس//ت، در صورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي س//رمايهگذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايهگذاري به حساب كس//اني كه در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بودهاند، واريز ميش//ود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد س//رمايهگذاري معادل قيمت مبناي محاسبه است. بر اين اساس ارزش خالص هر واحد سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري ثابت حامي تا تاريخ 8 تيرماه 95 به مبلغ 186 هزار و 697 تومان رس//يده اس//ت كه در مقايسه با عمر 1062 روزه اين صندوق توانسته بازدهي 85/32 درصدي را از ابتداي فعاليت تاكنون محقق كند. بيش از 97 درص//د از تركيب داراييهاي اين صندوق هماكنون اوراق مش//اركت و مابقي سپرده بانكي است. صندوق س//رمايهگذاري با درآمد ثابت كاريزما در رتبه دوم بيش//ترين ارزش خالص هر واحد س//رمايهگذاري

به مبلغ 181 هزار و 962 تومان ايستاده كه در 958 روز فعاليت توانس//ته بازدهي 79/62 درصد را ب//ر جايگذارد. بي//ش از 56 درصد از داراييهاي مالي اين صندوق را هماكنون سپردههاي بانكي و پس از آن اوراق مشاركت تشكيل ميدهند. در رتبه سوم دارندگان بيشترينخالصهرواحدسرمايهگذاري نيز صندوق س//رمايهگذاري با درآمد ثابت توسعه سرمايه نيكي قرار دارد كه در مدت عمر 482 روزه خود ارزش 141 هزار و 405 توماني را براي هر واحد سرمايهگذاري محقق كرده اس//ت. بازدهي اين صندوق از ابتداي آغاز فعاليت تا دوره مذكور به 92/7 درصد رس//يده اس//ت. بيش از 75 درص//د از داراييهاي مالي اين صندوق را اوراق مشاركت و مابقي را سپرده بانكي تشكيل ميدهد. بازدهي اين صندوقهاي سرمايهگذاري در حالي است كه با پذيرهنويس//ي واحدهاي س//رمايهگذاري آنها در بازار س//رمايه و تحت نظارت بودن از س//وي س//ازمان بورس اما هيچ درص//دي از داراييهاي اين صندوقها به سهام اختصاص داده نشده است. پس از آن صندوق با درآمد ثابت نيكوكاري پرس//پوليس با ارزش خالص ه//رواحدس//رمايهگذاري حدود113هزار و 936 تومان//ي ق//رار دارد كه بازده//ي اين صندوق را در 1283 روز پ//س آغ//از فعاليت آن به 64/27 درصد رسانده است. 56 درصد از داراييهاي مالي اين صندوق در اوراق مش//اركت و بيش از 33 درصد در سپردههاي بانكي متمركز ش//ده است. در نهايت صندوق با درآمد ثابت نيكوكاري نيكانديش//ان هنر نيز با ارزش خالص ه//رواحدس//رمايهگذاري 601هزارو291 توماني در دوره زماني منتهي به 8 تيرماه 94 در جايگاه پنجم اين رتبه بندي ايس//تاده اس//ت. اين صندوق در 729 روز پس از آغاز فعاليت توانس//ته بازدهيچ 36/59 درص//دي را محقق كند. بيش از 85 درصد داراييهاي مالي اين شركت را سپردههاي بانكي تشكيل ميدهند. براساس اين گزارش، بررسيها نشان ميدهند بازدهي شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران از ابتداي امسال تا 8 مرداد ماه 96 به 6/4 درصد بالغ شده است. كمبازدهترين صندوقهاي با درآمد ثابت نيز به ترتيب صندوقهايسرمايهگذاريامينيكمفردا با ارزشخالصهرواحدسرمايهگذاري حدود 1004تومان،پارندپايدارسپهر باارزشخالص هرواحدس//رمايهگذاري 1013تومان وصندوققابلمعاملهگنجينهآيندهروشن با ارزشخالصهرواحدسرمايهگذاري حدود 1014 توماني هس//تند. اين سه صندوق با درآمد ثابت قابل معامله از آغاز فعاليتخود تا دوره مذكور ب//ه ترتيب به 13 درص//د، 0/14 درصد و 0/49 درصد رس//يده اس//ت. پس از آنها نيز صندوق قابل معامله با درآم//دثابتكيان ب//اارزشخالصهرواحد سرمايهگذاري حدوديكهزارو156توماني و صن//دوق با درآمد ثابت قابل معامله آرمان آتي كوثر

ح//دود يك هزار و 342 توماني قرار دارند كه بازدهي آنها از آغ//از فعاليت تاكنون به ترتيب 13/81 درصد و 32/15 درصد بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.