پرايد مطلوب كمدرآمدهاست ولي قطعا از رده خارج ميشود

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

نرخ س//ود تسهيالت بانكي به عنوان يكي از شاخصههاي مهم در هزينههاي توليد و س//رمايهگذاري، اهمي//ت زي//ادي در تصميمگي//ري ب//راي س//رمايهگذاري و تولي//د دارد. از اي//نرو، دريافت تس//هيالت ارزان و با بهره مناسب يك//ي از توقعات بحق و منطقي اس//ت كه همواره از س//وي توليدكنن//دگان و فعاالن اقتصادي مطرح ميش//ود اما برخالف ساير كشورهاي توس//عهيافته و پيش//رفته دنيا، تسهيالت گرانقيمت و سود باالي بانكي در ايران بيداد ميكند. اين در حالي است كه به گفته سهلآبادي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت اگر توليدكنندهاي نتواند بدهي خود را به بانك پرداخت كند بايد بهره مركب 40 درصدي را بپردازد.

واقعيت اين اس//ت كه اگرچه دولتمردان از كمك به توليدكنندگان و ارائه تسهيالت مناسب براي ايجاد رونق توليد در كشور خبر ميدهن//د اما در حال حاضر تنها 30 درصد از ظرفيت بخش صنعت كش//ور فعال است. همچنين تاكيد بيش از اندازه دولت بر حفظ دستاورد تورم تكرقمي، نه تنها صنعتگران و بخش توليد را با مشكل روبهرو كرده بلكه بيكاري را بيش از پيش افزايش داده است. اين در حالي است كه با وجود اينكه چيزي ب//ه پايان دولت يازدهم باقي نمانده اس//ت، مسووالن فعلي وعده و وعيدهاي جديدي را براي كمك به صنعت و توليد مطرح ميكنند ك//ه چندان فايدهاي ندارد و همچون برخي وعدهها مانند تكنرخي شدن ارز، روي هوا باقي خواهد ماند.

بر همين اس//اس چندي پيش وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ باالي س//ود بانكي و نرخ س//ود در بازار مال//ي را مانع مهم رونق س//رمايهگذاري، اش//تغال و توليد در كشور اعالم كرد و گفت: اگر سياستي براي كاهش نرخ س//ود اعمال نش//ود، نه تنها نميتوان امي//دي به رونق و توليد داش//ت بلكه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد ديد. وي همچنين با اشاره به اصالح نظام بانكي اعالم كرد كه نرخ باالي سود بانكي در بازار مال//ي مانعي ب//راي رونق توليد اش//تغال و سرمايهگذاري است.

در اي//ن ميان در حالي كه طبق تصميم سال 59، نرخ سود تسهيالت براي سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار يكساله حداكثر 15 درصد تعيين ش//ده است، زمزمههايي براي كاهش نرخ س//ود بانكي ب//ه 12 درصد در راستاي كمك به رونق توليد مطرح ميشود ك//ه به نظر ميرس//د چندان رن//گ و بوي واقعيت به خود نخواهد گرفت چراكه در حال حاضر نيز بسياري از بانكها با خودسري و يا به دليل مشكالتي كه با آن دست و پنجه نرم ميكنند، همچنان سودهاي بااليي را به مردم ميپردازند.

از اين رو اگرچه به نظر ميرسد نرخ سود بانكي به 15 درصد كاهش يافته و ش//رايط براي دريافت تسهيالت صنعتي سهلتر شده اس//ت اما در واقعيت چني//ن چيزي اتفاق نيفتاده و به علت آماده نبودن زيرساختهاي اقتصادي كشور و همچنين سرپيچي بانكها، همچنان توليد در س//ايه ركود به كار خود ادام//ه ميدهد. در عين حال، س//ود بانكي ارائه داده ش//ده توسط بانكها با تورم فعلي متناسب و سازگار نيست.

در همين راستا بر آن شديم تا با گفتوگو ب//ا فع//االن اقتص//ادي بخ//ش خصوصي و همچنين صاحبنظران اقتصادي، نظر آنها را نيز در اين خصوص جويا شويم تا ببينيم در حال حاضر كه همه توجهها به سوي تعيين كابينه جديد دولت روحاني متمركز ش//ده اس//ت، آيا وعدههايي كه درخصوص كمك ب//ه رونق تولي//د مطرح ميش//ود، ميتواند جنب//ه عملي و واقعي به خود بگيرد يا خير. همچنين طرح چنين اقداماتي، چه تبعاتي در آينده در پي خواهد داشت.

بر همين اس//اس كارشناس//ان نيز طبق گفته نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت كه چندي پيش اعالم كرده بود كاهش نرخ س//ود بانكي به صورت دستوري امكانپذير نيست، اعالم كردند كه اگرچه سياستهاي دولت و بانك مركزي در جهت كاهش نرخ سود بانكي اس//ت اما اين كار امري زمانبر است و در حال حاضر نميتوان با دستور، اين نرخ را كاهش داد. همچنين شكلگيري بازار سياه، افزايش فساد و رانت در جريان دريافت تسهيالت ارزانقيمت، بيبهره ماندن بخش توليد از تسهيالت و مشكالتي از اين دست، از تبعات اين تصميم بهشمار ميرود.

كاهش ن/رخ س/ود بانك/ي، عملي است؟

بر همين اساس رييس خانه اقتصاد ايران، به »جهان صنعت« گفت: اگرچه هميش//ه صنعت و توليد، موافق كاهش نرخ سود بانكي هس//تند اما در اين خصوص سواالت زيادي مطرح ميشود كه بايد به آنها پاسخ داد.

ابراهي//م جميلي با طرح اين س//وال كه آيا واقعا اين كار عملي اس//ت يا خير، اظهار كرد: زماني كه نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند، فعاليت بانكها نيز بايد شفافيت پيدا كند. اما آيا بانكها حاضر هس//تند عملكرد بنگاههاي تحت پوشش خود را بهطور شفاف اعالم كنند؟

وي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از سواالت كارشناس//ي ك//ه در اين خص//وص مطرح ميش//ود اين اس//ت كه آيا پ//س از كاهش نرخ سود بانكي، بانك مركزي بار ديگر نرخ جريم//ه 34 درصدي را براي تنبيه بانكها در نظر ميگيرد؟

جميلي گفت: زماني كه نرخ سود بانكي كاهش پيدا ميكند، ش//رايط براي دريافت تس//هيالت ارزان مهيا ميش//ود اما آيا اين تس//هيالت در جهت كمك ب//ه توليد قرار خواه//د گرف//ت و يا ب//ه افراد خ//اص داده ميشود؟

ش/كلگيري بازار سياه و رانتهاي جديد

رييس خانه اقتصاد ايران بيان كرد: نگراني ما از اين اس//ت كه كاهش نرخ سود بانكي تنها بهانهاي براي ارائه تس//هيالت ارزان به اس//م توليد و به كام ديگران باش//د چراكه در صورت تس//هيل درياف//ت وام از بانكها، رانتهاي جديد نيز ايجاد خواهد شد.

وي اف//زود: همچني//ن يك//ي ديگ//ر از نگرانيهايي كه در اين مورد مطرح اس//ت، ش//كلگيري بازار سياه اس//ت. به اين معنا كه با كاهش نرخ س//ود بانكي، ممكن است به جاي اينكه پول مردم به س//مت توليد و بازار سرمايه متمايل شود، به سوي بازارهاي س//ياه هدايت ش//ود چراكه در حال حاضر، برخي افراد با دريافت سود سپردهها، زندگي خودشان را تامين ميكنند. بنابراين به سمت و س//ويي متمايل خواهند شد كه براي آنها سود بيشتري داشته باشد.

جميل//ي اظهار كرد: س//واالت زيادي در اين راس//تا مطرح ميش//ود كه بايد قبل از هر اقدام//ي بانك مركزي به اين س//واالت پاسخ دهد.

وي در ادامه با انتقاد از وعده و وعيدهايي كه در روزهاي پاياني كار دولت يازدهم مطرح ميش//ود، گفت: در حالي ك//ه وزير اقتصاد، ريي//س كل بانك مرك//زي و ديگر اعضاي كابينه اقتصادي دولت دوازدهم مش//خص نيس//تند، چه لزومي دارد كه وعدههايي در مورد كاهش نرخ سود بانكي در جهت رونق توليد داده شود؟

جميلي بيان كرد: دولت در سال گذشته و همچني//ن در ش//رايطي كه ب//ه انتخابات رياس//تجمهوري نزديك بوديم، قول داده بود كه تا پايان سال 59، ارز تكنرخي شود اما اين كار عملي نش//د. در حال حاضر نيز كه چي//زي به پايان كار دولت يازدهم باقي نمانده است، وعدههاي جديدي به توليد داده ميشود در حالي كه در شرايط فعلي، زمان وعده و وعيد دادن نيست.

رييس خان//ه اقتصاد اي//ران اظهار كرد: ب//ه عقيده من، در ابت//دا بايد تيم اقتصادي دولت جديد مش//خص شده و سياستهاي آنه//ا نيز نمايان ش//ود ت//ا بتوان ب//ا انجام كارهاي كارشناس//انهتر، در جهت كمك به توليدكنن//دگان گام برداش//ت. در غير اين صورت، طرح چنين مس//ايلي در ش//رايط فعلي بيهوده اس//ت و منجر ب//ه داللبازي خواهد شد.

وي گفت: هنوز سياس//تهاي مسووالن دولت بعد مش//خص نيس//ت بنابراين همه منتظ//ر هس//تند تا تي//م اقتص//ادي دولت دوازدهم مشخص و نهايي شود.

جميلي همچنين در ادامه عنوان كرد: در حال حاضر اگرچه با تالش دولت، نرخ تورم كاهش پيدا كرده است اما معتقدم كه بهتر است تورم اندكي افزايش پيدا كند اما رونق در توليد جاري شده و اشتغال افزايش يابد چراكه صدمه ركود به توليدكنندگان بسيار بيشتر از ضرر تورم است.

همچنين عضو كميسيون صنعت و معدن ات//اق بازرگاني تهران ني//ز در اين خصوص گف//ت: نرخ س//ود بانكي ب//اال عارضهاي در اقتصاد است كه تا ريشهيابي نشود، هر گونه تصميمات مقطعي نميتواند بادوام باشد.

رضا پديدار با تاكيد بر اينكه ما بايد چشم خود را ب//ه روي واقعيتها باز كنيم، اظهار كرد: از زماني كه دولت در فرآيند مبادالت اقتصادي كش//ور وارد شد، فساد و رانت در ايران افزايش يافت به اين معنا كه تورم باال، اشتغال پايين و بسياري از مشكالت ديگر، زمين//ه را براي بهرهبرداري يكس//ري افراد فراه//م كرد تا با سوءاس//تفاده از اين فضا و همچنين پولبازي، منافع اقتصادي خود را تامين كنند. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اش//اره به دخالت بي//ش از اندازه دولتها در اقتصاد كه منجر به ش//كلگيري مشاغل كاذب در س//الهاي گذشته شد، گفت: در مقطعي از زمان هم كه دولت تالش كرد براي حل مش//كالت گام بردارد، محدوديتهاي زيرساخت توسعه اقتصادي كشور و همچنين محدوديتهاي مالي و س//رمايهاي، جلوي موفقي//ت آن را گرف//ت. در اي//ن ميان بازار س//رمايه نيز در مسير س//رمايهگذاريهاي ثاب//ت جلو نرفت و برخي بنگاهها با تكيه بر نظام پولبازي يا بازي با پول به سوي ايجاد منافع براي خود پيش رفتند.

پدي//دار در رابطه با نحوه فعاليت بانكها نيز ادامه داد: نظام بانكي نيز به جاي اينكه به رس//الت واقع//ي خود عمل كن//د، اقدام ب//ه بنگاهداري ك//رد. از اين رو بس//ياري از فع//االن اقتصادي ترجيح دادند پول خود را به بانكها بس//پارند. بنابراين »راحتطلبي اقتصادي« در كش//ور پديد آمد. نايبرييس فدراس//يون صنع//ت نفت اي//ران ادامه داد: زماني كه س//ود بانكها در كش//ور افزايش ياف//ت، رويكرد كارشناس//انه و نگاه عالمانه ب//راي حل اين معضل ص//ورت نگرفت و در نهايت جوانها تصميم گرفتند به جاي كار و تالش براي افزايش س//رمايه خود، با بازي با پول و همچنين شراكت با ديگران، منفعت كسب كنند. پديدار با تاكيد بر اينكه در حال حاضر هم س//رمايهها به سمت فعاليتهاي غيرمولد پيش رفته است، گفت: در شرايط فعلي نميتوان به راحتي مشكل پولبازي را حل كرد چراكه هنوز كسب و كار در كشور رونق پيدا نكرده و بيكاري معضل مهم اقتصاد كشور است.

نايبرييس فدراسيون صنعت نفت با بيان اينكه در ح//ال حاضر فعاليتهاي غيرمولد در كشور النه كرده و به اين زوديها از بين نخواه//د رفت، افزود: اگ//ر بخواهيم از نرخ باالي س//ود بانكي به عن//وان معضل بزرگ اقتصادي خارج ش//ويم، بايد س//يگنالهاي مثبت در توليد ايجاد ش//ود و مردم به جاي كارهاي خدماتي، به س//مت صنعت و توليد هدايت شوند.

پديدار اظه//ار كرد: به عنوان مثال، الزم اس//ت براي دورههاي سه ساله يا پنج ساله در بخش//ي از س//رمايهگذاريهاي توليدي، قيم//ت تضميني مورد توجه ق//رار گيرد تا اش//تياق در امر توليد ايجاد شود و فرهنگ توليد تغيير كند.

عضو كميس//يون صنع//ت و معدن اتاق بازرگان//ي تهران گفت: در ش//رايط فعلي با توج//ه به هزين//ه باالي س//رمايهگذاري در كشور، اميد به س//رمايهگذاري وجود ندارد و مردم براي اينكه بازدهي س//رمايه داشته باش//ند، پولهاي خود را به طرف سيس//تم بانكي معيوب ميبرند.

وي با تاكيد بر اينكه ما مدلهاي مختلف كاهش س//ود بانكي و خ//روج از ركود را در كش//ورهايي همچون مال//زي و كرهجنوبي مشاهده كردهايم، اظهار كرد: به عقيده من دولت اگر براي حمايت از واحدهاي توليدي پولي در بساط ندارد، بايد امتيازاتي را براي آنها در نظ//ر بگيرد. به عنوان مثال ماليات، عوارض ورود مواد اوليه و هزينههايي از اين دس//ت را از توليدكنندگان دريافت نكند تا به اين ش//كل، انگيزه براي س//رمايهگذاري افزايش پيدا كند.

پديدار در ادامه گفت: كاهش نرخ س//ود بانك//ي ب//راي حمايت از توليد، در ش//رايط فعلي امكانپذير نيس//ت چراك//ه عالوه بر 40 موسسه اعتباري كه تحت نظارت بانك مركزي هستند، حدود صدها موسسه بيرون از نظارت رسمي مش//غول فعاليت هستند كه اگر كاهش نرخ س//ود بانكي در دس//تور كار هم قرار گيرد، آنها اين موضوع را قبول نميكنند و باز با ارائه سودهاي باال، مردم را تشويق ميكنند.

عض//و هي//ات نماين//دگان ات//اق ايران خاطرنشان كرد: البته در صورتي كه دولت تمام موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كه خارج از قوانين و نظارت رسمي بانك مركزي هس//تند را منحل اعالم كند و سپردههاي م//ردم را نيز از حس//اب اين موسس//هها به مردم بازگرداند، بس//ياري از مشكالت حل ش//ده و گام برداش//تن در جه//ت كاه//ش نرخ س//ود بانكي ميتواند تاثيرگذار باش//د. اما در حال حاضر ش//رايط به گونهاي است كه فس//اد، سيستم بازار سرمايه را ناكارآمد كرده و باعث اتالف منابع ش//ده اس//ت. وي افزود: در اين ميان سياستگذاران پولي بايد براي اعمال سياس//تهاي درست و كارآمد، واقعيتهاي بازار را شناسايي كنند. همچنين دولت بايد با انتشار اوراق قرضه بدون كوپن ب//ا سررس//يدهاي متف//اوت )كوتاهمدت تا درازمدت( در بازار، نرخ باالي س//ود را مهار كند تا به اين شكل پول و سرمايه در مسير صحيح قرار گيرد. اين در حالي اس//ت كه با اعمال چنين سياس//تهايي، خطر افزايش نقدينگ//ي جبران ش//ده و پول در مس//ير توس//عه اقتصادي قرار خواهد گرفت. عضو كميس//يون صنعت و معدن ات//اق بازرگاني تهران در ادامه گفت: متاس//فانه ورود بيش از ان//دازه دولت در ام//ور اقتصادي، اقتصاد را فلج كرده اس//ت در حالي كه بايد بخشي از اقتصاد به بخش خصوصي واقعي س//پرده شود. اين در حالي است كه در شرايط فعلي صندوقهاي بازنشس//تگي، خصولتيها ...و مدام در حال دخالت هستند كه اين مساله باعث نگراني است.

همچنين در ادامه ديگر عضو كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ تسهيالت، امري زمانبر است، گفت: كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري، عملي نيست.

حسين سليمي با بيان اينكه سياستهاي اميد به دولت آينده يكي از واقعيتهاي اثبات شده در اقتصاد اين اس//ت كه كاهش يا افزايش نرخ س//ود بانكي ميتواند بسياري از متغيرهاي واقعي اقتصاد نظير سرمايهگذاري، رشد اقتصادي ...و را تح//ت تاثير قرار دهد. در اين ميان با كاهش نرخ سود تسهيالت بانكي سرمايههاي سرگردان در بخشهاي توليدي جذب خواهد ش//د و هزينهه//اي توليد تا ح//دود زيادي كاهش خواه//د يافت. همچنين زمينههاي رقاب//ت كاالهاي توليد داخ//ل در بازارهاي جهاني فراهم خواهد ش//د اما متاس//فانه در ايران، نرخ باالي سود بانكي، فعاالن صنعتي و توليدكنن//دگان را تحت فش//ار قرار داده اس//ت. با اين حال انتظار ميرود با مشخص شدن كابينه دولت جديد، از اين پس شاهد سياستگذاريهاي هماهنگ و مناسب براي توليد و صنعت باشيم تا ركود هرچه زودتر از فضاي اقتصادي كشور رخت بربندد.

مديرعاملگروهخودروسازيسايپاگفت:قطعاپرايدازردهخارجميشود و جاي خود را به محصوالت جديد ميدهد اما تالش ميكنيم به اقش//ار كمدرآمد آسيبي وارد نشود.به گزارش سايپانيوز، مهدي جمالي افزود: در گروه سايپا عالقهمند به خروج پرايد از چرخه توليد هستيم ولي وابستگي اقتصاد و درآمد بسياري از خانوارهاي كمبضاعت به اين خودرو از دغدغههاي ماست.ويبابياناينكهپرايدبخشيازاشتغالكشورراتامينميكند،گفت: با توجه به اينكه پرايد تامين بخشي از اشتغال كشور و درآمد اقشار كمدرآمد جامعه را برعهده دارد بنابراين نگرانيم با خارج شدن اين خودرو از چرخه توليد خانوارهاي كمدرآمد با مشكل مواجه شوند.جمالي از پرايد به عنوان خودرو مطلوب اقشار كمدرآمد ياد كرد و افزود: از بخش فروش خواستهايم طرحي را پيش از خروج پرايد از چرخه توليد به اجرا بگذارد كه آسيبي به قشرهاي كمدرآمد وارد نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.