براينوسازيدستگاههايقديميپولنداريم

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

عضو اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان كرد: در ح//ال حاضر باي//د به اين نكته هم توجه داشت كه بانكها نيز دچار مشكل هستند و نميتوانن//د ب//ه راحتي تس//هيالت دهند چراكه عالوه بر بدهيهاي دولت به بانكها، شرايط اقتصادي آينده كشور نيز مشخص و ثابت نيست. از اين رو بانكها به سمت ارائه س//ودهاي كوتاهمدت پيش رفتهاند چراكه نميتوانند براي ارائه س//ود سپرده، بيش از ش//ش ماه تعهد دهند. اين در حالي اس//ت كه اگر بانكي نس//بت تس//هيالت پرداختي بيش از حد مجاز داشته باشد، بانك مركزي آن بان//ك را تا 34 درص//د جريمه ميكند. بنابراين بانكها نيز براي برقراري تعادل در نح//وه عملكرد خود از جهات مختلف تحت فشار هستند.

س//ليمي افزود: با اين حال سياستهاي بانك مركزي به س//مت كاهش نرخ س//ود بانكي متمايل شده و نظارتها در اين حوزه افزايش پيدا كرده كه به نفع اقتصاد كش//ور اس//ت. در اين ميان بانكه//ا نيز در جهت افزايش سرمايه گام برداشتهاند اما به هر حال نسبت كفايت س//رمايه در ايران كه يكي از نسبتهاي سنجش سالمت عملكرد و ثبات مالي موسسه مالي و بانكهاست، همچنان با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد.

كاه/ش ت/ورم ب/ا افزاي/ش رك/ود، موفقيتآميز نيست

عضو ات//اق بازرگاني تهران در ادامه بيان كرد: اگ//ر بخواهيم ميان نرخ ت//ورم و نرخ سود بانكي تعادل و هماهنگي برقرار كنيم، در صورت//ي كه نرخ تورم 10 درصد در نظر گرفته شود، نرخ سود بانكي بايد 14 درصد باشد اما هنوز چنين كاري عملي نشده است كه البته به نظر ميرس//د با تاكيد دولت بر كاهش نرخ س//ود بانكي، در نهايت تا پايان سال، اين نرخ به 15 درصد در بانكها برسد و اجرايي ش//ود. اين فعال بخش خصوصي گفت: به عقيده بنده، دامن زدن به افزايش ركود ب//ه زعم اينكه تورم كاهش پيدا كند، موفقيتآمي//ز نخواهد ب//ود. بنابراين اگر با تورم باالتر، رش//د اقتصادي حاصل ش//ود و رونق در توليد ايجاد شود، بهتر از اين است كه تورم به نرخ فعلي باش//د. سليمي افزود: منحنيهاي رشد اقتصادي 10 سال گذشته نيز نشان ميدهد در مقطعي كه تورم بوده، بسياري از پولها به سمت توليد روانه شده و رش//د اقتصادي و اش//تغال نيز در كشور وجود داش//ته اس//ت اما در شرايط فعلي به دليل اينك//ه ميخواهيم تورم در نرخ فعلي باقي بماند، بيكاري در كشور بيداد ميكند. اين در حالي اس//ت كه با جهش اندكي در تورم، نقدينگ//ي باال رفته و توليد در جهت مثبت قرار خواهد گرفت.

ايلنا- رييس اتحاديه آهنگران گفت: سود بانكي بسيار باالست و با توجه به برگشت ديرهنگام پول و حاشيه سود پاييني كه در صنف ما وجود دارد گرفتنهرنوعتسهيالتيبااينسودهاغيراقتصادياست.ايندرحالياست كهماشينآالتودستگاههايتوليديماقديمياستوبههميندليلكيفيت و توليد ما پايين آمده است.

باللامانيگفت:درحالحاضرمشكلاصليماكمبودنقدينگياستوبا توجهبهحساسبودنشغلماوتغييرمستمرتكنولوژينيازداريمقالبهاي خود را مطابق با آخرين پيشرفتها به روز كنيم اما كمبود نقدينگي مانع اين كار است.

بالل اماني ادامه داد: سود بانكي نيز بسيار باالست و با توجه به برگشت ديرهنگام پول و حاشيه سود پاييني كه در صنف ما وجود دارد گرفتن هر نوع تس//هيالتي با اين سودها غير اقتصادي اس//ت. اين در حالي است كه ماشينآالت و دستگاههاي توليدي ما قديمي است و به همين دليل كيفيت و توليد ما پايين آمده است.

وي ادامه داد: اتحاديه ما جزو اولين اتحاديههايي بوده كه در طرح جديد وزارت صنع//ت، معدن و تجارت درخص//وص ادغام با اتحاديههاي همگن و موازي با اتحاديه اوراقچيها ادغام ش//ده و بر همين اس//اس مسووليت ما س//نگين شده اس//توي ادامه داد: امروز مهمترين مشكل اعضاي فعال ما در حوزه اوراق اين اس//ت كه ش//هرك ثامنالحجج كه قرار بود براي آنها راهان//دازي ش//ود امروز فاقد هرگونه امكانات ابتدايي همچ//ون آب، برق و گاز اس//ت و االن بيش از يك سال اس//ت كه اعضاي آن داراي جا و مكان مناسبينيستند.ويدرخصوصمالياتبرارزشافزودهگفت:فروشكااليما حداقل شش ماهه است اما بايد هر سه ماه ارزش افزوده را پرداخت كنند. الزم است سازمان امور مالياتي نحوه دريافت ماليات بر ارزشافزوده را درخصوص صنف ما اصالح كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.