خطر افزایش رانتخواري

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

دولت در جهت كاهش نرخ سود بانكي و ارائه تسهيالت ارزان به واحدهاي توليدي است، اظه//ار ك//رد: اما كاهش نرخ ب//ه اين روش امكانپذير نيست همانطور كه در سالهاي گذشته هم اين موضوع عملي نشد و همچنان سودهاي باالتر از 15 درصد در برخي بانكها به مردم ارائه ميشود.

وي گفت: با اينكه با پايين آوردن نرخ سود بانكي و همچنين تسهيالت، ركود حل شده و رونق و اشتغال حاصل ميشود اما بايد به اين نكته توجه داشت كه نرخ بهره به اين صورت )دستوري( پايين نخواهد آمد.

س//ليمي همچنين در ادامه اظهار كرد: ب//ه علت بهرههاي باالي تس//هيالت كه در اختيار توليدكنندگان قرار ميگيرد، بسياري از واحدهاي توليدي همچنان نتوانس//تهاند بدهيهاي خود را ب//ه بانكها بپردازند اين در حالي اس//ت كه به عقيده بنده، نبايد به واحدهايي كه توان پرداخت و بازگرداندن وام خود را ندارند، تسهيالت ارائه داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.