فراخوانمقابلخانهموسیقی

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

گروه فرهنگ و هنر-لغو کنس//رتهای موس//یقی اتفاق تازهای نیست اما شاید کمتر کس//ی انتظار داش//ت در فاصله کمی پس از انتخابات موج تازه لغو کنس//رتها آغاز ش//ود و گریبان اهالی موس//یقی را بگیرد. موجی که شهرام ناظری، خواننده نامدار سنتی کشورمان را راهی بیمارس//تان کرد و اهالی موسیقی را بیش از پیش در بهت و نگرانی فرو برد. اتفاقات اخیر البته واکنشهای بس//یاری را هم درپی داشته اس//ت و افرادی همچون علی مطهری معتقدن//د نباید در برابر این بیقانونیها کوتاه آمد و باید شکایت کرد.

او میگوید: »وقتی این اتفاق رخ داد )اشاره به س//خنرانی 30 آبان س//ال گذشته(، من از دادستان مشهد شکایت کردم و معتقدم راهحل، آه و ناله نیست و برای نشان دادن اعتراض به چنین کارهایی، باید ش//کایت کرد.« عالوه بر این براساس خبری که خانه موسیقی بر روی خروجی سایت خود قرار داده، اهالی موسیقی در اعتراض به لغوهای غیرقانونی کنس//رتها تجمعی را برگزار خواهند کرد.

تنها در همین ماه س//ه کنس//رت لغو شده است. کنس//رت حامد همایون قرار بود 5 و 6 مرداد در یزد برگزار ش//ود. تنها یک روز پیش از برگ//زاری این برنام//ه؛ اداره کل فرهنگ و ارش//اد اسالمی استان یزد ضمن لغو این اجرا طی اطالعیهای اعالم کرد: به دنبال تهدیدهای پیدا و پنهان و فشار گروههای خاص و به منظور حف//ظ آرامش و امنیت، اجرای برنامه به زمان دیگری موکول شده است.

در کرج قرار بود فریدون آسرایی؛ اجرایی را 13 مرداد همزمان با جشن میالد امام رضا )ع( در سالن شهیدان فالحنژاد این شهر برگزار کند؛ مجوز این اجرا توس//ط اداره ارشاد کرج صادر شده بود اما به گفته مدیر برنامههای فریدون آسرایی روز چهارم مرداد مسووالن ارشاد کرج با برگزارکنندگان این کنسرت تماس گرفتند و عن//وان کردن//د که صالح نیس//ت این اجرا برگزار شود.

روز جمعه ششم مرداد اجرای ناظریها هم بدون هیچ اطالع قبلی لغو شد. گروه ناظریها که برای اجرای پروژه »آواز پارسی« راهی سالن کارگران قوچان ش//ده بودند با درهای پلمب شده این سالن روبهرو شدند. انتظار چند ساعته اعضای گروه و مخاطبانش//ان برای بازگشایی درهای س//الن نیز به جایی نرسید و درنهایت فشارهای عصبی ناشی از این رفتارها، شهرام ناظری را راهی بیمارستان کرد.

اتفاقاتی که باعث ش//ده اهالی موسیقی و چهرههای فرهنگی کشور واکنشهایی داشته باش//ند. در خبری که خانه موس//یقی بر روی خروجی س//ایت خود ق//رار داده، گردهمایی ب//زرگ اهالی موس//یقی در اعت//راض به لغو غیرقانونی کنسرتها روز چهارشنبه 11 مرداد از س//اعت 16 در خانه موس//یقی )ساختمان ش//ماره (1 برگ//زار و بیانی//های در این زمینه منتشر میشود.

این گردهمایی با حضور موزیسینها، اعضای شورای عالی، اعضای هیات مدیره اصلی، اعضای هیاتمدیره کانونهای تخصصی خانه موسیقی و تهیهکنندگان و ناش//ران موسیقی و اعضای ای//ن نهاد صنفی در اعتراض به لغو غیرقانونی کنسرتها در محل ساختمان شماره یک این نهاد برگزار میش//ود. در این برنامه هنرمندان در تریبون آزاد خانه موسیقی، دیدگاهها و نقطه نظ//رات خود را در اعت//راص به لغو غیرقانونی برنامهه//ای هنری و کنس//رتها بیان کرده و انتظ//ارات خود از مس//ووالن و دولت را اعالم خواهند کرد.

عل/ی مطهری: ش/هرام ناظ/ری باید شکایت کند

علی مطهری هم معتقد است به دلیل پلمب س//الن کنسرت »آواز پارسی« در قوچان، حق ش//کایت برای ش//هرام ناظری و وزارت ارشاد محفوظ است.

نایبرییس مجلس ش//ورای اس//المی در مورد ای//ن اتفاق به خبرآنالین گفت: »به نظر من جناب ش//هرام ناظری و وزارت ارشاد باید از دادس//تان قوچان به مراجع قضایی شکایت کنند چون این اتفاق هم از نظر مالی و هم از نظر روحی به گروه ناظری و به مردمی که برای تماش//ای کنسرت او رفته بودند، خسارت زده و حق ش//کایت برای آنها محفوظ است.« او با اشاره به سخنرانی خودش که قرار بود 30 آبان س//ال گذشته، برابر با اربعین در مشهد برگزار شود و توسط دادستان این شهر لغو شد، افزود: »وقتی این اتفاق رخ داد، من از دادستان مشهد شکایت کردم و معتقدم راهحل، آه و ناله نیست و برای نشان دادن اعتراض به چنین کارهایی، باید شکایت کرد.«

ورودکمیسیونفرهنگیبهپروندهلغو زنجیرهای کنسرتها

پروانه سلحشوری در واکنش به ادامه روند لغو کنسرتها در کشور هم گفت: »بارها در این خصوص موضعگیری شده و نسبت به دخالت نابجای دادستانی در لغو مجوزها هشدار داده شده است ولی باز هم شاهد دخالت دادستانی برخی ش//هرها در امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستیم.«

نماین//ده مردم ته//ران، ری، ش//میرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را متولی صدور و لغو مجوز برای برگزاری کنسرتها عنوان و بیان کرد: »نیروی انتظامی نیز مسوول تامین و برقراری امنیت کنسرتهاست.«

او ک//ه ب//ا خانه ملت گفتوگ//و میکرد، با بیان اینکه بر اس//اس قانون برای دادستانیها جایگاهی ب//رای ورود به موضوع کنس//رتها تعریف نشده است، گفت: »لغو مجوز کنسرت ش//هرام و حاف//ظ ناظری در قوچ//ان مصداق دخالت قوا در حوزههای یکدیگر است.«

سلحشوری این قبیل اقدامات را حاشیهساز و اب//زاری برای نش//ان دادن قدرت از س//وی گروه خاص برش//مرد و اضافه کرد: »متاسفانه مصاحبهها و موضعگیریها در این خصوص نیز کارکرد خود را از دست داده است و ما هرچه بگوییم فایدهای ندارد.«

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس برگزاری کنسرت به شکل غیرمنظم و پراکنده در کشور را بیمعنا خواند و گفت: »اینکه کنس//رت در برخی از مناطق کش//ور برگزار میش//ود و در برخی مناطق دیگر با دخالتهای بیمورد لغو میشود قابل درک نیست.«

برخی جناحهای سیاسی تکلیف خود را با موسیقی روشن کنند

رییس فراکس//یون زن//ان مجلس حضور و تقدیر از یکی از خوانندههای زیرزمینی در یکی از جشنها و برخورد آنها با موسیقی سنتی و غن//ی را متناقض خواند و ادام//ه داد: »برخی جناحهای سیاس//ی باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را در مواجهه با موسیقی روشن و مشخص کنند.«

او با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در باب ش//أن نظارت//ی خود میتواند روی وزارت ارشاد اس//المی نظارت کند، ادامه داد: »این موضوع در کمیس//یون فرهنگی مجلس مطرح خواهد ش//د و باید بررسی شود که چرا نهاده//ای غیرمرتبط ب//ه موضوعات فرهنگی ورود میکنند.«

سلحشوری در پاس//خ به این سوال که آیا دادستانی از وجود خأل قانونی برای لغو مجوز کنس//رتها استفاده میکند، گفت: »بیشتر از اینکه در این زمینه خأل قانونی وجود داش//ته باش//د دخالت نهادها در ام//ور یکدیگر دیده میشود، لذا قانون تکلیف را برای اموری مثل برگزاری کنسرت مشخص کرده و نقشی برای دادستانی قوه قضاییه تعریف نشده است.«

او ش//أن و جایگاه هنرمندان را باالتر از این خواند که با درهای بسته مواجه شوند و گفت: »بای//د با هنرمندان با ادبیات و رفتار فرهنگی برخورد کرد و برخوردهایی از این دست قابل قبول نیست.«

بابرهمزنندگانکنسرتهایمجوزدار باید برخورد شود

تعدادی از فعاالن عرصه موس//یقی هم در نامهای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خواستار برخورد مناسب با این بیقانونی شدند. متن این نامه به این شرح است:

»ممانعت از برگزاری برنامههای موس//یقی دارای مج//وز از مبادی قانون//ی، مصداق بارز قانونشکنی و اخالل در نظم امور است و بدیهی است که با اخاللگران و شکنندگان نظم، در هر منصب و کس//وتی باید برخورد قانونی صورت گیرد. چندی اس//ت که متاسفانه شاهدیم به عناوین مختلف و از س//وی برخی دس//تگاهها و حت//ی اف//رادی در ادارات فرهنگ و ارش//اد اسالمی استانها، فش//ارها بر گرده موسیقی، البته با اهداف سیاس//ی همچون افزایش فشار بر بدنه دول//ت، فزونی گرفته و این امر، منتج به بروز خساراتی در ابعاد مادی و معنوی برای اهالی موس//یقی و برخی مردم و عالقهمندان هنر موسیقی شده است.

م//ا امضاکنن//دگان ای//ن نام//ه برآنیم که درخص//وص این وضعیت و عام//الن و آمران آن، بررس//یهای الزم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اس//المی انجام شود و عامالن و آمران، هر که هس//تند، از سوی مبادی ذیربط مورد پرس//ش و شکایت قرار گرفته و معرفی شوند. در همین راستا، اندیشیدن تمهیداتی همچون ایجاد صندوق خس//ارت هنرمن//دان با هدف جبران بخشی از ضرر و زیان مادی حاصله نیز از دیگر خواستههای اهالی موسیقی است. باشد که از این طریق بتوان حداقلهای امنیت شغلی اهالی این هنر شریف را تامین کرد.«

گردهمایی اهالی موسیقی برای اعتراض به ادامه روند لغو کنس//رتها روز چهارشنبه 11 مردادماه از س//اعت 16 در س//اختمان شماره 1 خان//ه موس//یقی واقع در خیاب//ان فاطمی غربی، نرسیده به جمالزاده پالک 270 برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.