اينترنت نامحدود در راه

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

معاون س//ازمان تنظي//م مقررات ارتباط//ات جزييات نرخه//اي جديد اينترنت نامح//دود را كه اول مردادماه مصوب شد، تش//ريح كرد و گفت: در اين مصوبه براي كممصرفها نيز بسته اينترنت در نظر گرفته شده است.

به گفته وي اين مصوبه كمتر از يك هفته آينده به اپراتورهاي اينترنت ابالغ ميشود و اپراتورها ظرف مدت يك هفته زمان خواهند داشت تا تعرفههاي جديد را براي مشتركينشان اعمال كنند. بر اين اساس حداكثر از اول شهريورماه، كاربران اينترنت را با س//رعت و قيمت متفاوت دريافت خواهند كرد.

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات هفته گذش//ته در مصوبهاي نحوه ارائه سرويساينترنتپرسرعتثابتراازمدل حجميبهسرعتيتغييرداد.براساساين مصوبه از اين پس اپراتورهاي ارائهدهنده خدمات اينترنت ،ADSL فيبرنوري و VDSL بايد به تفكيك س//رعت مورد تقاضاي مش//ترك به وي سرويس ارائه دهن//د و خريد اينترنت بر مبناي حجم )گيگ( متوقف ميشود.

نرخ ماهانه اينترنت پرسرعت ثابت

صادق عباس//ي ش//اهكوه، معاون صدور مجوز س//ازمان تنظيم مقررات و ارتباط//ات راديويي، مدل جديد ارائه خدم//ات اينترن//ت را توضي//ح داد و گفت: در اين مصوبه نرخهاي جديد بر مبناي 6 مدل سرعت اينترنت درنظر گرفته شده است كه با توجه به ميزان مصرف كاربران ADSL هزينه ماهانه اينترن//ت براي كارب//ران كاهش يافته اس//ت. در همين حال محدوديت ارائه تكنولوژي نيز برداش//ته ش//ده است و اپراتورها ميتوانند متناسب با تقاضاي سرعت كاربر به وي اينترنت ،ADSL فيبرنوري و VDSL بدهند.

اعم/النرخهايجدي/دازاول شهريورماه

وي با بيان اينكه اين مصوبه كمتر از يك هفته آينده به اپراتورهاي اينترنت ابالغ ميش//ود، افزود: اپراتورها ظرف مدت يك هفته زمان خواهند داشت تا تعرفههاي جديد را براي مشتركينشان اعمال كنند. براين اساس حداكثر از اول شهريورماه، كاربران اينترنت را با سرعت و قيمت متفاوت دريافت خواهند كرد. عباس//ي شاهكوه با اش//اره به آمادگي زيرساختهاي فني اپراتورهاي اينترنت ب//راي ارائه اين خدمات تاكيد كرد: در مصوبه مرداد سال 95 موضوع اينترنت غيرحجمي در كنار اينترنت حجمي به تصويب رسيده بود كه امسال با حذف اينترن//ت حجمي و تغيي//رات جزئي در نرخه//اي اينترنت غيرحجمي، اين مصوبه را بازنگري كردهايم.

مع//اون رگوالتوري با بي//ان اينكه برمبنايمصوبهجديد،سرويساينترنت با تعرفه »اتصال محور« ارائه ميشود، توضيح داد: در اين س//رويس، مبناي قيمتگذاري سرعت است و كاربران به جاي خري//د حجم دانلود، بابت ميزان س//رعتي كه دريافت ميكنند، هزينه پرداخت خواهند كرد.

وي با توضيح اينكه سرويس اتصال محور ب//ه معناي اس//تفاده بينهايت نيست و براي آن نيز حد درنظر گرفته شده است، گفت: در دنيا نيز اين مدل س//رويس به مصرف منصفانه ) Fair ‪Usage Pallsy‬ ( مع//روف اس//ت و كاربر بابت س//قف حجم تعريف شده، بايد هزينه پرداخت كند.

تفكيكميزانحجماستفادهاز اينترنت داخلي و بينالملل

عباسي شاهكوه با بيان اينكه در اين مصوبه س//رعت اينترنت با دو پارامتر حجم اينترنت براي مصرف بينالمللي و داخلي درنظر گرفته ش//ده اس//ت، افزود: حجم استفاده از اينترنت داخلي دو برابر اينترنت بينالملل تعريف شده كه اين موضوع با هدف تقويت ترافيك ارتباطات داخل كشور و افزايش ميزان محتواي داخلي اس//ت. وي گفت: در اين مصوب//ه اپراتورهاي اينترنت مجاز هس//تند حداكث//ر تا س//قف 10 برابر اينترن//ت بينالملل نيز ب//ه كاربران با هم//ان قيمت مقط//وع درنظر گرفته ش//ده و به شرط تامين ظرفيت شبكه انتق//ال، اينترنت داخلي بدهند. با اين تبصره و با هدف افزايش ميزان رقابت مي//ان اپراتورها، انتظ//ار داريم ميزان استفاده از سرويسهاي داخلي افزايش چشمگيري يابد. عباسي شاهكوه تاكيد كرد: طب//ق اين مصوبه، در صورتيكه فردي پنج تا هش//ت س//اعت در روز بهطور مداوم هم محتواي داخلي دانلود كند، بازهم حجم مصرفياش به اتمام نميرسد. اين مصوبه به نفع كاربراني است كه از ويدئو استفاده ميكنند. وي هدف از اج//راي اين مصوبه را تعريف مدل اقتصادي ش//بكه ملي اطالعات عنوان كرد و گفت: حتي براي كاربران اين گزينه را نيز قرار دادهايم كه بتوانند تقاضا دهند به جاي حجم در نظر گرفته شده براي اينترنت بينالملل از حداقل دو برابر اينترنت داخلي استفاده كنند. به اين معني كه كاربر ميتواند به جاي 10 گيگابايت حجم اينترنت بينالملل از پنج گيگابايت آن اس//تفاده كرده و پن//ج گيگابايت باقي مانده را با ضريب حداق//ل دو برابر براي اينترنت داخلي اس//تفاده كند. به معن//اي ديگر كاربر ميتواند حجم مصرف سرويس تركيبي خود شامل اينترنت بينالملل و اينترنت داخلي را تبديل كند.

بر كيفي/ت س/رعت اينترنت نظارت ميشود

معاونرگوالتوريدرموردنحوهنظارت برارائهسرويساينترنتطبقمصوبهجديد نيزبهمهرگفت:كنترلسرعتازكنترل حجمراحتتربودهوكامالمشخصاست. تاپيشازايناپراتورهامجازبودندتاميزان يك هشتم سرعت اينترنت كاربر را پايين بياورندامادرمصوبهجديداينموضوعلغو شده و براي سرعت قابل ارائه به كاربران كف و س//قف درنظر گرفتهايم و روي آن نظارت خواهيم داشت. وي گفت: معموال حداقل سرعت استفاده كاربران از طريق دانلود و مودم مشخص است و درصورت عدم تطابق سرويس ارائه شده با سرعتي كه كاربر درخواست داده است، ميتواند به رگوالتوري شكايت خود را ارائه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.