دام جديد كالهبرداران اينترنتي

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

ب//ا توجه به روشه//اي جديد كالهبرداري، براي جلوگي//ري از افتادن در دام فيش//رها، هن//گام خري//د بليت و تورهاي مس//افرتي، اس//تفاده از صفحهكلي//د مجازي و خريد بليت از س//ايتهاي معتبر كه داراي اينماد )نماد اعتماد الكترونيكی( هستند، از اهميت زيادي برخوردار است.

يك//ي از راهه//اي اخاذي و كالهب//رداري، هدايت كارب//ران اينترنت به سايتهاي جعلي و دريافت اطالعات حساب بانكي يا نام كاربري آنهاست. بنابراين گردشگران هنگام خريد بليت و انتخاب تورهاي مسافرتي در فضاي سايبر بايد به نكات امنيتي توجه كنند.

به همين دليل جواد جهانشيري، رييس پليس فتاي استان خراسان رضوي نسبت به تهيه بليتهاي اينترنتي توسط زائران و گردشگران در سفرهاي تابستانه هشدار ميدهد و اظهار ميكند: شهروندان حتما در خريد بليت از سايتهاي معتبر كه داراي اينماد هستند، اقدام كنند.

او درباره س//فرهاي تابس//تاني و تهيه انواع بلي//ت و تورهاي زيارتي و س//ياحتي ميگويد: با توجه به س//هولت خريده//اي اينترنتي و تورهاي مسافرتي كه در برخي مواقع با قيمتهاي تخفيفخورده و مناسب، شور خري//د اينترنتي را در كاربر افزون ميكند، ش//هروندان و كاربران هنگام برخورد با پيش//نهاداتي مانند تورهاي ارزانقيمت، بليتهاي چارتري ...و بايد مالحظاتي را رعايت كنند تا از خريد آس//ان اينترنتي و تهيه بليت با قيمت مناسب لذت كافي را ببرند.

به تاكيد كارشناسان، بايد براي تهيه بليت اينترنتي از سايتهاي معتبر و پس از احراز هويت و اصالت سايت اقدام كرد.

قبل از خريد اينترنتي مقررات سايت و قراردادهاي آن را حتما مطالعه و نظر مش//تريان درجش//ده در ذيل نظرات و پيشنهادات را نيز مرور كنيد. همچني//ن جهت خريد اينترنتي بليت هواپيما، قط//ار، اتوبوس ...و و براي س//فرهاي تابستانه، آدرس دقيق اينترنتي س//ايت را خودتان در آدرس بار مرورگر وارد كنيد تا به س//مت سايتهاي كالهبرداري )فيشينگ( هدايت نشويد.

ب//ه گزارش ايس//نا، همچنين قب//ل از خريد بليت، ش//ماره پرواز بليت پيشنهادي را از ليست پروازهاي فرودگاهي چك كنيد. اين كار باعث ميشود در دام كالهبرداران سايبري نيفتيد.

همچنين حتما دقت كنيد هنگام پرداخت بهاي بليت، درگاه بانك مورد نظر از پروتكل امن https استفاده كرده باشد.

هنگام وارد كردن اطالعات حساب بانكي يا نام كاربري ...و از صفحهكليد مجازي استفاده كنيد تا در دام فيشرها نيفتيد و در نهايت ضمن جدي گرفتن هشدارهاي سايبري پليس، در صورت مواجهه با موارد مشكوك، مراتب را از طريق سايت پليس فتا به آدرس ‪cyberpolice. ir‬ گزارش كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.