تجمعاعتراضيبرخيپيمانكارانمخابراتتهران

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

كاربران به جاي 50 هزار تومان 35 هزار تومان پرداخت ميكنند

صادق عباسيشاهكوه در مورد تعيين تكليف مشتركيني كه قرارداد آنها تا اول شهريورماه با اپراتورها به اتمام نميرسد براي اس//تفاده از تعرفههاي جديد گفت: قرارداد اين مشتركين تا پايان زمان درنظر گرفته شده، ادامه مييابد و اپراتورها ملزم هستندمطابقباهمانقراردادقبليبهكاربر سرويس دهند. وي توضيح داد: تا پيش از ايناينترنتباسرعت2 مگابيتبرثانيهبا حجميحدود01 گيگابايتبراياستفاده ازاينترنتبينالمللحدود55 هزارتومان در ماه هزينه داشت اما هماكنون با حدود 35 هزار توم//ان كاربر ميتواند اينترنت باس//رعت2 تا6 مگابي//ترادريكماه مصرفكند.

مهر-صبح ديروز برخي پيمانكاران مخابرات تهران براي مشخص شدن وضعيت پرداخت و دريافت مطالباتشان مقابل ساختمان مركزي مخابرات ايران تجمع كردند. تعدادي از پيمانكاران بخش نگهداري و توسعه مخابرات منطقه تهران، با تجمع در مقابل ساختمان مركزي مخابرات ايران در خيابان سردار جنگل تهران، خواستار تعيين تكليف صورت وضعيت پرداخت شدند. در پالكاردهايي كه دست اين پيمانكاران است، آنها به عدم پرداخت صورت وضعيت خود در اجراي پروژه »تانوما« انتقاد و اعتراض دارند. پروژه تانوما، پروژه فيبرنوري منازل است كه توسط مخابرات ايران حدود دوماه پيش راهاندازي شدهاست.محمدرضابيدخامسخنگويشركتمخابراتايران دراينباره گفت:موضوعدرحالبررسياستوتنهامشكلبرايتعدادكميازپيمانكاران بخش نگهداري و توسعه مخابرات تهران است كه به زودي با بررسي وضعيت قراردادآنهامشكلحلخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.