اداره کل راهوشهرس/ازی استان قزوین

Jahan e-Sanat - - سهشنب - مهلت زمانی دریافت اس/ناد مناقصه از سایت: اطالعاتسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:

در نظر دارد مورد مشروحه ذیل را براساس نش//ریه سرجمž و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکیدولتبهپیمانکارانواجدشرایطوتعیینصالحیتشدهواگذارنماید. کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگران تا بازگش//ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبتنام در س//ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.تاری x انتشارمناقصهدرسامانه 1396/5/10 میباشد. ساعت41 روزشنبهمورw 1396/5/14 مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت41 روزسهشنبهمور 1396/5/24w زمانبازگشاییپاکتها:ساعت9 صب t روز q هارشنبهمور 1396/5/25w آخرینمهلتتحویلپاکت)ال¦(بهصورتحضوریساعت41 روزسهشنبهمور w 1396/5/24 به آدرس ذیل میباشد. متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند برای دریافت اطالعات بیشتر به نشانی قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما- اداره کل راهوشهرسازی استان قزوین اداره پیمان و رس//یدگی مراجعه و یا با ش//ماره تلفن 028-33659474 تماس حاصل نمایند. 021-27313131:سامتزکرم 021-88969737:مانتبثرتفد 021-85193768و اطالعاتتماسدفاترثبتنامسایراستانها،درسایتسامانه)ri.naridates.www( بخش»ثبتنام/پروفایلتامینکننده/مناقصهگر«موجوداست. -1 اجرای اس//کلت بتنی س//اختمان اصلی و س//اختمان جانبی فرمانداری آوk و دیوارکش//ی محوطه با مبل¢ ب//رآورد 16/195/685/644 ریال و مبل¢ تضمین 810/000/000 ریال تاریخانتشارنوبتاول:01/5/69 تاریخانتشارنوبتدوم:11/5/69

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.