استفاده از پهپاد براي پيشبيني توفانهاي سهمگين

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

فارس- در سالهاي اخير پهپادها كاربردهاي گستردهاي پيدا كردهاند ونهادهايتحقيقاتينيزازآنهابرايپيشبردامورمختلفاستفادهميكنند. آزمايشگاه تحقيقاتي نيروي دريايي آمريكا قصد دارد از ناوگاني از پهپادها برايتحقيقدرموردنحوهشكلگيريتوفانهايسهمگينوپيشبينياين پديده با هدف نجات جان انسانها و كاهش خسارات وارده بهره گيرد.

پهپادهايطراحيشدهبهاينمنظوركه CICADA نامدارندارزانقيمت و خودكار بوده و با استفاده از جيپياس كنترل ميشوند.ADACIC ها بر خالفپهپادهايسنتيفاقدموتورياسيستمنيرويمحركههستند.پهپادهاي يادشدهكهتنها43 گرموزندارند،ازهواپيماهايعاديبههواپرتابميشوند وبهسويمقصدخودشيرجهميزنند.اينپهپادهابهگونهايطراحيشدهاند كه روي هوا شناور ميشوند و پس از مدتي روي زمين فرود ميآيند. ارتش آمريكا قصد دارد از اين پهپادها در دستههاي23تايي بهره بگيرد و آنها پس از گردشدرمسيرازقبلتعيينشدهرويزمينمينشينند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.