اجراي 8415 كيلومتر شبكه گاز در گلستان

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم -

مدي//ر امور آب و فاض//الب منطقه گنبد گفت: 28 ليتر بر ثانيه به منابع تامين آب ش//هر گنبد افزوده شد. احمد ابراهيمي افزود: با توجه به افزايش دما در فصل گرما و تاكيد مديرعامل شركت بر تجهيز چاه جايگزين شماره 3 ايگدر در راستاي افزايش منابع تامين آب شهروندان در اين ايام در دستور كار اين امور قرار گرفت.

به گفته وي، تجهيز و نصب منصوبات درون چاهي با عمق نصب 90 متر، الكتروپم//پ 384/4 ب//ا قدرت 30 كيلووات، نصب تجهيزات سرچاهي طبق نقشه استاندارد و اجراي خط انتقال فرع//ي از چاه تا خط انتقال اصلي بهطول 28 متر و به قطر 160 ميليمت//ر از جنس لوله پلياتيلن از اقدامات مهم جهت راهاندازي مجدد چاه يادشده است.

مدير امور آب و فاضالب منطقه گنبد خاطرنشان كرد: چاه جايگزين ش//ماره 3 ايگدر با همكاري مديران و كارشناسان ستادي و منطقهاي تيرماه سالجاري وارد مدار بهرهبرداري شده و جمعيتي بالغ بر هشت هزار 500و نفر از آب شرب و بهداشتي بهرهمند خواهند شد.

مديرعامل شركت گاز گلستان گفت: شركت گاز استان گلستان در حال حاضر بيش از هشت هزار 415و كيلومتر شبكه گاز را در سطح استان اجرا كرد. وي افزود: در همين راستا درسهماههاولسالجاريافزونبر97 كيلومترشبكهگازدرسطحاستاناجراشدكهازاين ميزانهشتكيلومترشبكهشهريو17 كيلومترشبكهروستايياست.جمالليوانياذعان داشت: در حال حاضر در استان گلستان تمامي92 شهر و همچنين918 پروژه روستايي از نعمتگازطبيعيبرخوردارهستندضمناينكهعملياتگازرسانيبه63 پروژهروستايينيزدر دستاجراست.ويدرادامهدرخصوصبهرهمنديواحدهايصنعتياستانازگازطبيعيگفت: اينشركتتاكنونتوانستتعداد945 واحدصنعتيعمدهو46 جايگاه CNG را از نعمت گاز بهرهمند كند. جمال ليواني تصريح كرد: در حال حاضر افزون بر235 هزار 220و خانوار با پوشش جمعيتي حدود يك ميليون 800و هزار 858و نفر از نعمت گاز طبيعي بهرهمند هستند.ضمناينكهحدود425 هزار275 مشتركگازجذبشركتشدهوتعداد472 هزار 711و انشعابنيزدرسطحاستاننصبشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.