تعيينتكليف57 ملكشهرداري

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم -

محمد ص//ادق كوليوند با تاكيدبراينكهتالشمجموعه شهرداري هميشه بر افزايش خدمات در س//طح شهر بوده است، گفت: بررسي داشتهها و زيرس//اختهاي مجموعه ش//هرداري هميش//ه ج//زو اصليتري//ن برنامهه//اي اين ش//هرداري بوده چراكه آيندهنگري با شناخت هر روزه داشتهها و ظرفيتها امكانپذير است.ش//هردار قدس افزود: بخشهاي مختلف ش//هرداري نيز در اين راستا پرتالش در حال انجام اقدامات مربوطه هستند. البته اين مهم يكي از اموري بود كه بيش از گذشته در اين دوره شورا و مديريت شهري در راس امور قرار گرفت. وي با اشاره به اقدامات اداره امالك و مستغالت طي يكسال گذشته تصريح كرد: تاكنون 75 مورد از امالك به صورت ويژه پيگيري شده است و امروز ميتوانيم بگوييم كه در پي همين اقدامات بيش از 323 هزار و 100 مترمربع از امالك و مستغالت كارشناسي، تملك و رسيدگي شده است. كوليوند خاطرنشان كرد: اخذ اسناد ثبتي و وقفي بسياري از امالك بالتكليف شهرداري در كنار ديگر اقدامات اين شهرداري حركتي ارزنده بود كه طي سال گذشتهباهمتمجموعهشهرداريبهنتيجهرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.