ن/وع تضمی/ن:

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم - شماره حساب واریز وجه: تلفن: ایمیل: تاریخ انتشار نوبت اول: تاریخ انتشار نوبت دوم:

-1 ضمانتنامه معتبر بانکی -2 چک تضمین//ی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان -3 انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکتکننده نزد فوالد خوزستان الف( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882 ب( حس//اب س//یبا 0102513186002 بانک ملی ش//عبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532 نشانیشرکت:اهواز-کیلومتر01 جادهاهوازبندرامام،شرکتفوالدخوزستان، مدیریت: خرید خدمات و اقالم عمومی 098-613213-6435 KO.NARIMANI@KSC.IR 1396/5/7 1396/5/10

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.