رابطه كميته حسابرسي و حسابرسان داخلي و مستقل

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم -

لقمان a اكروان* و مجی/د خوبیار-**É مفهوم كميته حسابرس//ي براي اولين بار در سال 1939 توس//ط بورس اورا© بهادار نيويورك مطرح ش//د و در سال ،1972 كميس//يون بورس و اورا© بهادار (SEC) براي اولين بار اقدام به طرح توصيه به شركتهاي دولتي كرد كه اين شركتها الزاما بايد كميتهحسابرسيخودرابابهكارگيريمديرانخارج ازمديريتشركتهايمربوطه،ايجادكنند.موسسه آمريكاييانجمنحسابدارانرسمي)2APCIA(در متن استاندارد حسابرسي شماره ‪(SAS) 61‬ سال 1988 حسابداران رس//مي به موضو، »ارتبا• با كميته حسابرسي« اقدام به طرح رابطه بين كميته حسابرسي، حسابرسان خارجي و مديريت عمومي ش//ركت كرد و بهدنبال آن در س//ال ،1999 روبان كميته روبان آب//ي تحت(BRC) عنوان تغيير در سازمانهاي بزرگ بهدنبال بهبود اثربخشي كميته حسابرسي شركتهاي بزرگ توصيه شد. اين امر همچنينبهدنبال،فروپاشيشركتهايبزرگانرون، ورلدكام ...و با تصويب قانون Sarbanes-Oxley توسطكنگرهاياالتمتحدهدرسال2002 خصوصا در ارتبا• با موضو افشا و شرايط افشا تصويب شد كه اين تغييرات بهدنبال افزايش قدرت بيش//تر به كميته حسابرسي صورت پذيرفت. بنابراين كميته حسابرسيباعضويتيكنفربهعنواننمايندهوعضو از طرف هياتمديره شركت با لحا™ توجه به امر و وظيفه نظارت »نظارت بر گزارشگري مالي، افشاي صورتهاي مالي، حسابرسي و كنترل فعاليتهاي سازمان« فعاليت خواهد كرد. اين موضو در تمام بخشها از جمله بخش دولتي، خصوصي و نهادهاي عموميغيردولتيموضوعيتدارد. توابعكمیتهحسابرسي ال¦-تركی\اعضا در بسياري از كشورهاي جهان تشكيل كميته حسابرسي به عنوان امري الزامي تعيين شده است اما در برخي از كشورها نيز در بسياري از نهادهاي عموم//ي غيردولت//ي يا NGO تش//كيل كميته حسابرسيبهصورتداوطلبانهوبرايامرنظارتبهتر و نظارت بر عملكرد مالي و حسابداري اين شركت تاسيسميشودوبهطورمعمولتعداداعضايكميته حسابرس//ي بايد از سه تا شش عضو تشكيل شود. BRC توصيه ميكند كه كميته حسابرسي بايد از اعضايي كه درك مناسبي از صورتهاي مالي داشته باشند تشكيل شود و توصيه ميكند كه حداقل يك عضو از اعضاي كميته حسابرسي داراي تخصŽ در حوزه امور مالي يا زمينه حسابداري باشد. [-جلساتكمیتهحسابرسي تعداد و زمان جلس/ات: برگزاري مس//تمر و پيوستهكميتهحسابرسيموضوعيبسيارمهماست، اين موضوعي اس//ت كه بسياري از سازمانها غالبا موفق به انجام و اعمال اين امر نميشوند در بسياري از سازمانها بسياري از كميتههاي به صورت ماهانه ديدارخواه جلسات خود را برگزار ميكنند و در حالي كه در برخي سازمانها جلسات كميته هر سه ماه يا حتيبهصورتنيمهساالنهبرگزارميشود.زمان،تعداد وطولمدتاينجلساتبايدباتوجهبهاندازهسازمان و تعدد موضوعات موجود و حدود مسايل در طول سال تعيين شود كه حسب شرايط بررسي موضو در جلسات كم و زياد خواهد شد.

تعداد اعضاÉ حا“ر در جلس/ات: عالوه بر جلسات كمتر مكرر برگزار شده توسط بسياري از كميتههايحسابرسي،قابلتوجهايناستكههمه اعضاياينجلساتشركتكنند.

محتواÉ جلسات: ضرورت تبيين يك برنامه كاري مشخŽ براي جلسات و موضوعات قابل طرح وجود داشته باشد و خالصه موضوعات جهت طرح توسط دبير كميته به اطال اعضا رسانده شود كه مطاب//ق آن ميتوان موارد را مورد بح h و بررس//ي قرار داد.

حوزه §عالیت و دامنه مسوولیت كمیته حسابرسي

اغلب سازمانها بهصورت شفاف دامنه و حوزه فعاليت و مسووليت كميته حسابرسي را به روشني تعريفوتبيينكردهاند.بهاينترتيبكههياتمديره وكميتههايآن)ازجملهكميتهحسابرسي(دراداره سازمانتاكيدويژهبهنحوهاجرايفعاليتهابهصورت روزانهدارند.ازديگرفعاليتهاومسووليتهايكميته در حوزه نظارت مشتمل بر نظارت بر عملكرد مالي سازمان خصوصا درخصوص تهيه صورتهاي مالي شركت )ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت حقو© صاحبانسهامو...(،گزارشهايماليمديريتيمانند هزينه و بودجهريزي س//ازمان، ارزيابي اثربخشي و كارايي كنترل داخلي سازمان و همچنين نظارت بر عملكردحسابرسانداخليومستقلاست.

راب˜/هوتعامالتكمیتهحسابرس/يبا حسابرسانداخلي

همانگونه كه ميدانيد به منظور ارتقا و حفš استقالل حسابرس//ان داخلي دستيابي به وظايف حسابرس داخلي و همچنين حوزه نظارت كميته حسابرسي بر اين واحد ضروري است. ميتوان گفت وجود رابطه بين كميته حسابرس//ي و حسابرسان داخلي براي هر دو طرف در جهت انجام تعهدات كار خودضرورياست.حسابرسانداخليباارائهگزارشات حسابرسي خود به كميته حسابرسي اطالعات الزم را با دسترسي مستقيم به همان مديريت سازمان خواهند داشت، از طرف ديگر به منظور فعال كردن كميته حسابرسي براي به سر انجام رساندن وظيفه نظارتي خود و همچنين نظارت بر ماموريت ضرورت تعامل كميته حسابرسي با حسابرسي داخلي مورد توجهاست،ازسويديگر،كميتهحسابرسيبااستناد به نتايج گزارشات حسابرسي داخلي اقدام به تشري t مش//كالت و ارائه راهكار مناسب به هياتمديره در حوزه مشكالت سازمان خواهد كرد.

راب˜ه كمیته حسابرس/ي با حس/ابر… مستقل

كميته حسابرسي با بررسي گزارش ارائه شده حسابرسان در قالب گزارش نامه مديريت حسابرس مستقل كه به هياتمديره تسليم ميشود نظارت كرده و نقطه نظرات كميته را روي اين گزارش درج ميكند. اين كميته همچنين برنامهها و تمهيدات و راهكارهايموردتوجهحسابرسجهترسيدگيهاي خود و آثار و نتايج كار حسابرسان مستقل را بررسي ميكند. عالوه بر اين بهمنظور دستيابي به اهداف استقالل حسابرس، كميته حسابرسي ممكن است براي انجام كارهايي غير از انجام حسابرسي از جمله كارهاي مربو• به خريد خدمات و دريافت مشاوره از حسابرسيمستقلموافقتنامهايجهتخريدخدمات از حسابرسان مستقل را پس از درك ماهيت و حجم هزينههاي مربوطه كه شركت بايد اقدام به پرداخت آن به حس//ابرس كند، بررسي و با احراز استقالل حسابرس اقدام به تنظيم آن كند. نقŠكمیتهحسابرسي ال¦- نقŠ كمیته حسابرسي در اداره بهینهامورشركت

در ادبيات راهبري س//ازماني مفهوم حاكميت ش//ركتي را »سيس//تمهايي كه ش//ركت در حال كارگردانيوكنترلاست«تعريفميكنند.اينروابط شامل روابط بين، حسابرسان و سهامداران سازمان به منظور حسابخواهي و همچنين رعايت قوانين، سياستها، روشها، شيوهها، استانداردها و اصولي اس//ت كه ممكن است در مسير حركت و كنترل سازمان تاثيرگذار باشد. افزايش تقاضا براي اجراي حاكميتشركتيوپاسخگوييمربو•ازهياتمديره به خصوص با توجه به مشكالت عديده پيشآمده در اقتصاد سازمانها ...و ايجاد كميته حسابرسي را در سازمانها به عنوان ضرورت تشخيŽ داده و حركت در مسير ارتقاي اين ساختار گام بسيار مهم و امري ضروريتلقيميشود.درهمينارتبا•چهارموسسه بزرگ حسابرس//ي دنيا از جمله پرايس واترهاوس ،Coopers ش//ركت ،Deloitte ارنست و يان² و KPMG و همچنين كميته سازمانهاي حامي )كوزو( توصيه ميكنند كه بايد شيوههاي نظارت خاصي را براي كميته حسابرسي تدوين كنند.

-[ نقŠ كمیته حسابرسي در اعمال و نظارتبركنترلها É داخلي

موضو كنترل داخلي، توس//ط كوزو، به عنوان فرآيند تاثيرپذيري هياتمديره سازمان از مديران، معاونان و ساير پرسنل، سازمان جهت ارائه اطمينان معقول در مورد دستيابي به اهداف سازمان منطبق با موارد زير است:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.