عملكرد يكساله »چرمش«

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم -

چرم مشهد صورتهاي مالي منتهي به 30 اسفند 1395 را با سرمايه 130 ميليارد ريال به صورت حسابرسي شده منتشر كرد. شركت چرم مشهد در دوره 12 ماهه يادشده مبل¢ چهار ميليارد و 835 ميليون ريال سود خالŽ كسب كرد و به هر سهم مبل¢ 37 ريال سود اختصاص داد كه نس//بت به دوره مش//ابه در سال 49، معادل 69 درصد كاهش نشان ميدهد. »چرمش« سود انباشته پايان دوره يادشده را مبل¢ 30 ميليارد و 793 ميليون ريال اعالم كرده است. يادآوري ميشود اين شركت در دوره مشابه در سال 49، مبل¢ 15 ميليارد و 371 ميليون ريال سود خالŽ و 118 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.