نعمتزادهتسليمشد

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه -

»جهانصنعت«- نعم//تزاده يكي از آن وزراي پرحاش//يهاي است كه عملكرد نامناسب او در حوزه تج//ارت، بارها صداي فعاالن اقتصادي و به خصوص تجار را درآورده است اما او همچنان چهار سال سكان وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت و هر طور كه شده در اين وزارتخانه به كار خود ادامه داد. اين در حالي است كه حاال شرايط جور ديگري رقم خورده وحتيخودرييسجمهورنيزچندانتمايليبهحضور نعمتزاده در ميان وزراي دولت دوازدهم ندارد. از اين رونعمتزادهكهدرحاشيهنشستهايمختلفموضع خاصي را در مورد حضورش در كابينه دولت آينده در پيش نگرفته بود، چند روز پيش باالخره مجبور شد از وزيرنبودنشدردولتدوازدهمخبردهد.وزيرصنعت در اين خصوص گفت: »انشاءاهلل در كابينه دوازدهم وزير نخواهم بود چراكه درخواستمان اين است كه كارهاقدريسبكترشود.«البتهايندرحالياستكه نعمتزادهباتجربه،سعيكرددرحوزههايصنعتيتمام توانخودرادرپيشگيردامامتاسفانهازآنجاكهتجربه ويبيشتردرزمينهصنعتوپتروشيميبود،نتوانست عملكردمناسبيرادرحوزهتجارتازخودبهجابگذارد. ازاينروخوداونيزديگرازخيرماندندروزارتصنعت، معدن و تجارت گذشته و ترجيح ميدهد در جايي به غير از وزارتخانه به دولت خدمت كند. در اين ميان از آنجاكهتفكيكوزارتصنعت،معدنوتجارتچندان بهمذاقمركزپژوهشهايمجلسوهمچنينفعاالن بخش خصوصي خوش نيامده، بار سنگيني بر دوش وزير آينده قرار خواهد گرفت كه در اين خصوص انتظار ميرود وزيري با سن و سال كمتر و باتجربهتر در حوزه تجارت تعيين شود. طي روزهاي اخير اسامي زيادي براي س//كانداري وزارت صنعت به گوش ميرسد اما محتملترينگزينهدرشرايطفعليمحمدشريعتمداري معاوناجراييرييسجمهوراست. نعمتزادهكيست محمدرضانعمتزاده،وزيرصنعت،معدنوتجارت دولتيازدهميكيازهمانوزرايمسنيبهشمارميرود كه در جريان مناظرات انتخاباتي اخير همواره در مركز توجهواظهارنظرهايمنتقدانسياسيدولتقرارگرفت. اين وزير27 ساله در86 سالگي زماني كه بسياري از نمايندگان مجلس به داليلي همچون مشغله زياد در بخش خصوصي، بيماري و كهولت سن با انتخاب وي بهعنوانوزيرصنعت،معدنوتجارتمخالفبودند،راي اعتمادبهدستآوردوبا991 راي،سكانداريكيازعريض وطويلترينوزارتخانههايكشورشد.نعمتزادهازجمله مديرانيبهشمارميرودكهازابتدايانقالبدرعرصههاي مختلففعاليتكردهوبهگفتهروحاني،ازدولتشهيد رجايي در سمت وزارت قرار داشته و همواره چهره فعال صنعتوپتروش//يميبودهاست. ويكهتحصيالت دانشگاهيخوددررشتهمهندسيمحيطزيسترادر آمريكاگذرانده،رشتهمديريتصنعتيدانشگاهكاليفرنيا رانيزدنبالكردهاست.دردورانرياستجمهوريمحمد خاتمي، در س//مت معاونت وزارت نفت و مديرعامل پتروشيمي قرار داشت و به دليل اقدامات توسعهاي در ايندوره،پدرپتروشيميايرانلقبگرفت. حاشيههايشخصيآقايوزير بااينحالاگرچهنقشنعمتزادهدرحوزههاييمثل وزارت كار، وزارت صنايع، معاونت سازمان صنايع دفاع، مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ...و پررنگ بوده اس//ت و او را پدر صنعت و پتروشيمي ايران ميدانند اما وزارتخانه او طي چهار س//ال اخير، با حاشيههاي زيادي همراه بوده است؛ از تصدي گري و عضويت او در هياتمديره بيش از81 شركتخصوصيگرفتهتااخذسهكارتزردازمجلس. هرچندبايدبهكارنامهاش،مخالفتويباكمپينمردمي »خودرويصفرممنوع«وهمچنينحمايتشازيك برند كرهاي متخلف را نيز اضافه كرد، اگرچه وي اعالم كرد كه بنده از عضويت در هياتمديره اين شركتها اس//تعفا دادم و اسناد آن نيز موجود است. نعمتزاده همچنيندرخصوصكمپينمردمي»خودرويصفر ممنوع«كهعدماستقبالمردمازخريدخودرويداخلي را خيانت به كشور قلمداد كرده و مردمي را كه از اين كمپينحمايتميكنند،ضدانقالبوخائنناميدهبود نيز مجبور به عذرخواهي از مردم شد اما با اين حال وي هيچگاهحمايتازخودروسازانرارهانكرد.وزيرصنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم همچنين علت حمايت ازبرندكرهایلوازمخانگيرانيزافزايشسرمايهگذاري و اش//تغالزايي عنوان كرد و در مورد حاش//يههايي همچونحضوردخترانشدرهياتمديرهشركتهايي كه وي قبال در آن حضور داش//ته و همچنين ارتباط شركتهاي شخصي خود و دخترانش با شركتهاي تركيهاي، تنها اعالم كرد كه »گناه بچههاي من اين است كه نام فاميلشان همنام فاميل من است، ولي خدا ش//اهد است كه كوچكترين حمايت خاصي از اينبچههانكردم.« عملكردنامناسب4ساله گذش//ته از حاشيههاي ش//خصي نعمتزاده در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، عملكرد چهار ساله ويدراينوزارتخانهنيزبااظهارنظرهاوانتقاداتفراواني همراهبودهاستودرحالحاضرمنتقدانوكارشناساني هستند كه نسبت به عملكرد وي به عنوان وزير گاليه دارند و او را بيشتر شخصي با روحيه صنعتي ميدانند كه چندان تجربهاي در تجارت ندارد، چراكه اقدامات نعمتزاده در حوزههايي مثل تجارت خارجي، واردات وصادراتوهمچنينحمايتازصادركنندگانچندان راهگشا نبوده و حتي بيتوجهي وي به صنايع كوچك و متوس//ط نيز بارها انتقاد فعاالن بخش خصوصي را در بر داشته است. به عنوان مثال اواخر سال گذشته تشكلهايبخشخصوصيكهازوزارتصنعت،معدن و تجارت نااميد شده بودند، نامهاي به رييسجمهور نوش//تند و در آن نسبت به عملكرد وزارت صنعت و ارزانفروشيمواداوليهازسويخصولتيهاگاليهكردند. نمايندگان41 تشكلوسنديكايبخشخصوصيبا اش//اره به مشكل تامين مواد اوليه چند هزار شركت خصوصي و شركتهاي زيرمجموعه اين تشكلها در داخلخواستاربرداشتهشدنمعافيتمالياتيصادرات موادخاموجلوگيريازارزانفروشيمواداوليهصادراتي توسطبرخيازاينشركتهايخصولتيوشبهدولتي شدند. همچنينصنعتگرانسالگذشتههمراهبااين نامهاعالمكردندكهرشدپنجدرصديكهبرايصنعت اعالمميشودراقبولندارندچراكهتغييرهريكدرصد از شاخصهاي اقتصادي نيازمند حركتهاي بزرگ در كشوراستدرحاليكهچنينسياستهاييديدهنشده است، بنابراين به نظر ميرسد كه بلندپروازانه به ارقام رشدصنعتينگاهميشود.آنهادرخصوصدستيابيبه رشدهشتدرصديدرافق4041 نيزاعالمكردهبودند كه ما از برنامه چندسال عقب هستيم به همين دليل امكاندستيابيبهچنينرشديفراهمنيستورسيدن به اين رشد نيازمند منابع ارزي سنگين و پروژههاي بزرگ است كه در حال حاضر اثري از آنها نيست. بيتوجهيبهصادراتغيرنفتي اين در حالي است كه پيش از انتخاب نعمتزاده به عنوان وزير صنع//ت، معدن و تجارت نيز برخي نمايندگان مجلس اعالم كرده بودند كه جاي او در ات//اق فكر وزارت صنعت و معدن اس//ت نه در رأس وزارتخانه. با اين حال مس//ووليتهاي س//نگين در حوزه توليد و تجارت كشور به نعمتزاده سپرده شد و وي اگرچه بر خالف انتقادهايي كه در مورد سن و س//الش مطرح شده بود، در نشستها و مراسمهاي مختلف در شهرهاي مختلف حضور دائمي داشت اما نتوانست آنطور كه بايد و شايد براي صنعت و تجارت كشور كاري انجام دهد. به طوري كه به گفته برخي از فعاالن بازار، بزرگترين چالش امروز صنعت كشور، »رقابتپذيرنبودنصنعت«وهمچنينبيتوجهيبه صادراتغيرنفتيبهعنوانبخشمهميازتوليدكشور است كه براي آن چارهجويي نشده است. در اين ميان عالوهبربهخاكسياهنشستنبرخيتوليدكنندههاي پوش//اك، لوازم خانگي، نساجي و...، بهرهوري نيز به عنوان يكي از اصول مهم در توسعه اقتصادي كشور، هيچگاهدرمركزتوجهاينوزارتخانهقرارنداشتهاست به طوري كه اخيرا رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران با بيان اينكه هنوز ركورد تازهاي در بهرهروي به ثبت نرسيده است، اعالم كرد: وزارت صنعت، معدن وتجارتبهعنوانمتوليدولتيبخشصنعت،چندان كاريبهبهرهوريورقابتيبودنتوليدنداردوتنهابراي توليد محصوالت جديد برنامهريزي ميكند در حالي كه نياز است در شرايط فعلي، داليلي همچون ضعف كشوردرتوليدكاالهايباكيفيتياصادراتمحورمورد بررسي قرار گيرد. احيايوزارتبازرگانيراجديبگيريد ازاينروبااينكهعملكردنعمتزادهدروزارتصنعت، معدن و تجارت تعريفي نداشته است اما واقعيت اين است كه پس از ادغام وزارت بازرگاني با وزارت صنايع ومعادنايراندر21 تير0931،بارمسووليتوزارت صنعت، معدن و تجارت بسيار سنگين شد و شايد اگر هر وزير ديگري به جز نعمتزاده كه سابقه مديريتي چندين و چند ساله داشته است سكاندار اين وزارتخانه ميشد،اوضاعكشورآشفتهترازوضعيتفعليميشد. ازهمينروبسياريازكارشناسانعالوهبرانتقادازسن باالينعمتزاده،مشكلاينوزارتخانهرابارسنگينآن ميدانند و بر اين عقيده هستند كه براي ايجاد نقشه راه مناسب جهت توسعه صادرات و همچنين حمايت ازتوليدكنندگانكشور،بايدوزارتبازرگانيدوبارهاحيا شود تا به اين صورت صنعت، معدن و تجارت هر كدام در جاي خود مورد توجه قرار گيرند. بر همين اساس نايبرييس اتاق بازرگاني ايران و چين با تاكيد بر اينكه ب//راي بهبود عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت الزم است وضعيت به روال شش سال پيش برگردد، به»جهانصنعت«گفت:طيسالهاياخيربامنحل شدن وزارت بازرگاني، همواره كارشناسان نسبت به عملكردوزارتصنعت،معدنوتجارتگاليهمندبودند وبرخيازآنهاعقيدهداشتندكهعملكرداينوزارتخانه در حوزه تجارت ضعيف است و به حوزه توليد متمركز شدهاست.مجيدرضاحريريافزود:طبيعياستزماني كه مسووليتهاي مهمي در حوزههاي توليد، صنعت، تجارت خارج//ي، واردات و صادرات به يك وزارتخانه محول ميش//ود، خروجي مطل//وب از اين وزارتخانه نخواهيم داش//ت چراكه به هر حال وزير مربوطه هم در تمام اين حوزهها تجربه ندارد و بيشتر به حوزهاي توجه ميكند كه از آن اطالع دارد. عضو اتاق بازرگاني اظهار كرد: در حال حاضر بايد احياي وزارت بازرگاني را جدي بگيريم چراكه در صورت تشكيل اين وزارتخانه، مسووليتهايصنعتيوتجاريوزارتصنعت،معدن و تجارت جدا ميشود و ميتوان به آينده تجارت كشور اميدواربود.ويبيانكرد:درصورتيكهوزارتبازرگاني دوباره احيا شود، نياز است كه مسووليت اين وزارتخانه فراتر از چيزي كه تا به حال در كشور رسم بوده است، باشد به اين معنا كه حتي سياستگذاريهاي تجاري در حوزههاي نفت و پتروشيمي نيز به اين وزارتخانه محول شود تا به اين شكل در راستاي توانمندسازي بخشخصوصي نيز گام برداريم. حريري با بيان اينكه ما نياز به وزارتخانههاي مستقل داريم، گفت: در اين صورت است كه وظيفه هر وزارتخانه مشخص خواهد بود و پاسكاري مسووليتها ميان وزارتخانهها از بين خواهد رفت. همچنين ابراهيم جميلي، رييس خانه اقتصاد ايران نيز اخيرا در گفتوگو با »جهانصنعت« اعالم كرده بود كه بهتر است وضعيت وزارتخانهها به حالسابقبازگردد. مديرهمهفنحريفناياباست بنابراينآنچهدرشرايطفعليميتواندآيندهصنعت، توليد و تجارت كش//ور را تغيير دهد، بازگشت وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرايط سابق و همچنين احياي وزارت بازرگاني اس//ت چراكه در حال حاضر پيدا كردن مدير همه فن حريفي كه به توليد، صنعت و تجارت همراه با هم اشراف داشته باشد، كار سختي اس//ت و ناياب به نظر ميرس//د. از اين رو اگر احياي وزارت بازرگاني در پيش گرفته نش//ود، ممكن است شرايط اين چهار سال، حتي با دشواريهاي بيشتري درچهارسالآيندهتكرارشود.بااينحالانتظارميرود هر تصميمي كه در اين خصوص گرفته ميشود، به نفع تجارت خارجي و رشد توليد داخلي كشور باشد بهطوري كه در دولت دوازدهم، نقشه راه مناسب براي رشداقتصاديكشورنهتنهادردسترسباشد،بلكهبه درستيدرپيشگرفتهشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.