گرانيخرمادرگرمايتابستان

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه -

»جهانصنعت«-درحاليكهپيشبينيميشدباوجودگرمايبيسابقه امسالميزانتوليدخرمادركشوربهيكميليونو051 هزارتنبرسدوميزان ريزش محصول بهدليل گرماي هوا اندك باشد اما شواهد بازار حاكي از آن است كهگرمانهتنهاعامليبرايگرانيمرغشدهبلكهبهبهانهايبرايگرانفروشيخرما نيز تبديل شده است. گشت و گذاري در بازار نشان ميدهد كه اين محصول با اختالفقيمتقابلتوجهيدرمغازههابهفروشميرسدتاجاييكهبهعنوان مثالخرمايپيارمدربرخيمغازههايسطحشهرتهرانتاكيلويي43 هزار تومان عرضه ميشود. اين در حالي است كه قيمت اين نوع از خرما در بازار 15 خرداد،ازكيلويي42 تا62 هزارتومانفروختهميشود.درهمينخصوص يك مغازهدار گفت: چند ماه پيش به بهانه ماه رمضان قيمت خرماي پيارم به كيلويي 30 هزار تومان رسيد اما در حال حاضر اگرچه اين ماه تمام شده اما بهداليليهمچونگرمايهوا،قيمتبهكيلويي43 هزارتومانرسيدهاست. همچنين امكان دارد كه باز هم قيمت اين كاال افزايش پيدا كند. اين اختالف قيمتها در حالي بيان ميشود كه برخي مسووالن نيز اخيرا از اختالف قيمت قابل توجه خرما از سر زمين تا مغازهها خبر داده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.