پايانگروكشيتركمنستان

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه -

»جهانصنع/ت«- »وقتي با من صحبت ميكنيد، حرف از رانت نزنيد و هرچه صحبت ميكنيد بدون رانت باش//د.« دقيقا چهار سال از اي//ن اظهارنظ//ر كليدي بي//ژن زنگنه براي كس//ب راي اعتماد از مجلس شوراي اسالمي به عنوان وزير پيش//نهادي نفت دولت يازدهم در اتاق بازرگاني ته//ران ميگذرد. زنگنه 21 مردادماه 1392 در جمع فعاالن اتاق بازرگاني ي//ك وعده داد و آن ه//م از بين رفتن فضاي ران//ت و امتي//ازي در وزارت نف//ت بود و حاال در روزه//اي پاياني دول//ت يازدهم وعده مهم و بزرگ چهار س//ال قبل شيخالوزراي كابينه دولت محقق ش//ده اس//ت. با بازگشت زنگنه به وزارت نفت بهش//ت رانتخواران نفتي هم تمام ش//د و پس از واگذاري تمام فعاليتهاي مرتب//ط با بازاريابي، بازرگاني و فروش نفت به مديريت امور بينالملل شركت ملي نفت ايران و جمع كردن صف دبهبهدستان براي دريافت و فروش نفتخام ايران و حذف بابك زنجانيها در عرصه تجارت طالي سياه كشور، سپس نوبت به دالالن و كاسبان تحريم رسيد تا با ورود به دوره پس//ابرجام عمال دستشان هم از حضور در بازار پرسود فروش تجهيزات بعضا دست دوم و غيراستاندارد به طرحها و پروژههاي صنعت نفت كوتاه شود.

هن/دبزرگتري/نقربانيپاي/اندوره رانتفروشي در ايران

زنگن//ه ب//راي اثبات ادعاي خ//ود مبني بر مقابل//ه ب//ا رانتخواري فق//ط گريبان دالالن و واس//طههاي داخل//ي را نگرفت بلكه وي در طول چهار س//ال فعاليت خود در وزارت نفت از رانتخواري هنديها، پاكس//تانيها و حتي برخي از كشورهاي عضو اوپك كه بازارهاي نفت ايران را با اس//تفاده از فرصت تحريم تصاحب كرده بودند، جلوگيري كرد. ش//ايد در تشريح سياستهاي رانتخواري، هنديها بيش از هر كش//ور بيگانهاي از حض//ور زنگنه زيان ديدند و وزي//ر نف//ت دولت يازدهم پ//س از موافقت با فروش گاز دو س//نتي به س//رمايهگذاران و پتروشيميسازان هندي در چابهار، قراردادهاي فروش نفت به پااليش//گران هندي از «CIF» را ب//ه «FOB» تغيير داد تا هزينه حمل نفت براي برخي از پااليشگاهها همچون »ريالنس، اس//ار، مانگل//ور و هن//د پترولي//وم« برعهده خري//داران بيفتد و عم//ال دوره انتقال رايگان نفت براي پااليش//گران هندي تمام شد. البته اي//ن پايان ماجرا نبود و زنگنه در ادامه مقابله با رانتخواري شركتهاي هندي ابتدا امضاي قرارداد مش//اركت در توليد شركت ONGC هند را منتفي كرد و س//پس با حذف روپيه از معام//الت نفتي ايران- هند، يورو را جايگزين آن كرد. در كنار هند، كشور دوست و همسايه پاكس//تان هم از اجراي سياستهاي مبارزه با ران//ت و امتياز در صنعت نفت ايران بينصيب نماند و پاكستانيها كه در دوران فعاليت دولت محمود احمدينژاد موفق به امضاي خريد گاز بدون ضمانتنامههاي بينالمللي شده و حتي براي اينك//ه گاز ايران را بخرند از دولت ايران وام 500 ميليون يورويي دريافت كرده بودند، با بازگش//ت زنگنه نهتنها گاز مفت ايران را از دست دادند بلكه فرآيند پرداخت وام بالعوض هم به اين كشور متوقف شد. بدعهديتركمنها يك دهه از بدعهدي بزرگ تركمنها نسبت به تعهدات قراردادي خود با ايران ميگذرد در روزهاي تاريخس//از زمس//تان 1386 كه مردم كش//ور يكي از سردترين زمستانهاي زندگي خود را تجربه ميكردند، به يكباره تركمنستان ش//يرهاي گاز را ب//ه روي ايران ب//ه بهانه يك اختالف حس//اب با شركت ملي گاز بست. آن زمس//تان گذشت و در طول يك دهه گذشته بارها و بارها تركمنس//تان از فرصت س//رماي ش//ديد هوا، تحريمها و پايين ماندن ظرفيت توليد گاز ايران به ويژه در حوزه پارسجنوبي سوءاستفاده كرد و با بارش اولين برف زمستاني ش//يرهاي گازي خود را به روي ايران به بهانه باالكشيدن قيمتها يا تسويه صورتحسابها ميبس//ت. در طول اين مدت هر چند ايران با بهرهبرداري از خط لوله شمال و شمالشرقي و سپس تاسيسات ذخيرهسازي گاز شوريجه تا حدودي وابس//تگي خود ب//ه واردات گاز از تركمنس//تان را كاه//ش داد اما هيچگاه رنگ خودكفاي//ي را در صنعت گاز به خود نديد. در نهايت اواسط بهار امسال با بهرهبرداري از پنج فاز جديد پارسجنوبي و افزايش ظرفيت توليد گاز ايران از ميدان مش//ترك با قطر به حدود 570 ميليون مترمكعب تا حدودي از واردات گاز تركمنس//تان بينياز شد اما مشكل اينجا بود كه هنوز شبكه گاز در شمالشرقي ايران و به ويژه سه استان حاشيه جنوبي درياي خزر هنوز در ش//رايط پايدار انتقال قرار نداش//ت و در نهاي//ت امروز و درس//ت در روزهاي پاياني فعالي//ت دولت يازدهم ب//ا بهرهبرداري از يك خط لوله اس//تراتژيك گازي در شمال كشور، صنعت گاز ايران براي هميش//ه از واردات گاز تركمنستان خودكفا ش//د. با افتتاح خط لوله دامغان- كياس//ر- س//اري، وزير نفت بار ديگر ثابت كرد كه براي مقابله با رانت و امتيازخواهي با هيچ كش//وري، ش//ركتي و مقام//ي تعارف ن//دارد تا امروز ب//ا بهرهبرداري از خط لوله گاز دامغان- كياسر- ساري پرونده گروكشيهاي گازي تركمنستان براي هميشه در صنعت نفت و گاز ايران بسته شود.

مهمترين ويژگي خ/ط لوله جديد گاز ايران

بر همي//ن اس//اس حس//ن منتظرتربتي، مديرعامل ش//ركت مهندس//ي و توس//عه گاز ايران در تش//ريح ويژگيهاي خط لوله دامغان به س//اري با بيان اينكه خ//ط لوله انتقال گاز دامغان- كياسر- ساري كه زيرساختي مهم در تحقق مديريت واردات گاز از تركمنستان و نيز به منظور تقويت، پايدارسازي و انعطافپذيري سيستم انتقال گاز شمال كشور است امروز به طور كامل به بهرهبرداري ميرسد، گفت: اين خ//ط انتقال گاز به طول 170 كيلومتر با قطر 42 اينچ و با ظرفي//ت انتقال گاز 40 ميليون مترمكعب در روز، منش//عب از خط انتقال گاز 48 اينچ دوم ش//مال- شمالشرقي كشور به منظور تقويت، پايدارس//ازي و انعطافپذيري سيس//تم انتقال گاز شمال كش//ور و با هدف مديريت واردات گاز از تركمنس//تان به عنوان يكي از اهداف راهبردي دولت از مدتها پيش در برنامه اجرايي ش//ركت مهندسي و توسعه گاز اي//ران قرار گرفته و از س//ال 94 با اهتمام ويژه دولت و وزارت نفت و شخص وزير، شتاب بيشتري به خود گرفت.

اين مقام مس//وول با تاكي//د بر اين نكته كه تقويت گازرس//اني به نيروگاه نكا از ديگر اهداف اين پروژه ملي اس//ت، تصريح كرد: مس//ير اين خط انتقال گاز از حوالي قوشه دامغان به صورت انشعاب از كيلومتر 250 خط انتقال گاز 48 اينچ دوم ش//مال- شمالش//رقي آغاز و پس از عبور از ش//هرهاي كياسر، ساري و نكا، ضمن تقويت سيس//تم انتقال گاز از جنوب به شمال كشور، موجب پايدارس//ازي شبكه گازرساني و كاهش مخاطرات اقتصادي، سياسي، اجتماعي ناشي از كمبود گاز در استانهاي شمالي كشور خواهد ش//د. به گفته اين مقام مسوول خط انتقال گاز دامغان- كياسر- ساري داراي 12 ايستگاه شير بينراهي، هشت ايستگاه انشعاب، سه ايستگاه حفاظت كاتديك، يك ايس//تگاه ارسال توپك، يك ايستگاه دريافت توپك و يك ايستگاه CGC اس//ت و در احداث اين خ//ط انتقال گاز، حدود 14500 شاخه لوله 42 اينچ به وزن 84 هزار تن و بالغ بر 200 تن الكترود براي جوشكاري مورد ني//از بوده كه به طوركلي از كارخانههاي داخلي تامين و به همراه س//اير اق//الم مورد نياز با پنج هزار تريلر به محل كارگاههاي پروژه حمل شده است. مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران با اشاره به اينكه به دليل حساسيت موضوع و استراتژيك بودن اين خط انتقال گاز، تصميم بر آن شد تا از منابع داخلي شركت ملي گاز براي تامين مالي پروژه استفاده شود، خاطرنشان كرد: از س//ال 92 اين تصمي//م وارد مرحله عملياتي ش//د و از سال 94 پروژه شتاب بيشتري به خود گرفت و در كل به ارزش 8/200 ميليارد ريال، به طور كلي به همت پيمانكاران و مشاوران داخلي به انجام رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.