مذاكره وزارت نفت و پتروشيميها براي اصالح قيمت خوراك

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه -

»جهانصنعت«- احمد مهدوي درباره آخرين وضعيت گفتوگوها با وزارت نفت براي تعيين قيمت خوراك گازي صنايع پتروشيمي گفت: فعاالن صنايع پتروشيمي نه دنبال رانت بوده و نه تخفيفهاي نجومي از دولت مطالبه ميكنند.

دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي ايران با اعالم اينكه بررس//يها نش//ان ميدهد كه هاب آمريكا و كانادا براي تعيين قيمت متان قابل قبول هستند چراكه اين كشورها در حوزه توليد و صادرات گاز بهعنوان رقيب محسوب ميشوند، تصريح كرد: اما هاب هلند و انگليس كه توليدكننده واقعي گاز نيستند و واردكننده گاز از روسيه بودهاند نبايد معيار قيمتگذاري و تعيين فرمول فروش متان به صنايع پتروشيمي باشند.

وي افزود: درخصوص گاز اتان هم در حال حاضر قيمت به 260 دالر به ازاي هر تن رس//يده و اين درحالي است كه اتان در آمريكا با قيمت حدود 185 دالر به فروش ميرس//د. وي با يادآوري اينكه در حال حاضر گاز متان حدود 10 س//نت در مترمكعب از سوي وزارت نفت به پتروش//يميها عرضه ميشود، تبيين كرد: اين درحالي است كه گازي كه از تركمنس//تان به آذربايجان سوآپ ميشود 8/5 سنت به ازاي هر مترمكعب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.