سناريوي توليد از بزرگترين ميدان مستقل گازي ايران روي ميز رفت

Jahan e-Sanat - - سالچهاردهم سهشنبه -

»جهانصنعت«- همزمان با آغاز مذاكرات ايران با شركتهاي شل انگليس و گازپروم روسيه، برنامه توليد زودهنگام گاز از ميدان كيش به عنوان بزرگترين ميدان مستقل گازي ايران با 67 تريليون فوت مكعب گاز روي ميز شركت ملي نفت رفته است.

عليرضاقانعيبابياناينكهتاكنونحفاري41 حلقهچاهدرميدانگازي كيش انجام شده است، گفت: اين ميدان از ظرفيت توليد گاز معادل پنج تا ششفازپارسجنوبيبرخورداراست.رييسمنطقهعملياتيكيششركت نفت فالت قاره با اشاره به برنامه توسعه فاز يك و توليد زودهنگام گاز از ميدان كيش، يادآور شد: گاز ميدان كيش با كمتر از 12 پيپيام H2S و بيش از چهار هزار PSI فشار جزو ميادين با گاز شيرين و كم گوگرد بوده و قابليت اس//تفاده در نيروگاههاي جزيره كيش را دارد. وي همچنين با اعالم اينكه در طول حدود يك دهه گذشته با جايگزين شدن گاز طبيعي بهجايگازوييلدرسبدسوختنيروگاهكيشحدود007 ميليونبشكه در مصرف گازوييل صرفهجويي شده است، تصريح كرد: ارزش گازوييل صرفهجويي شده حدود 600 تا 700 ميليون دالر برآورد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.