تشریح جزییات حادثه از زبان پدر ملیکا

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

ایلنا- پدر ملیکا جزییات ربوده شدن کودک خردسالش که اول مردادماه سالجاری از سوی فردی ناشناس ربوده شد را تشریح کرد.

محمد علیاحمدی در تشریح جزییات این حادثه گفت: ساعت 2 بعدازظهر روز یکشنبه اول مردادماه، دخترم ملیکا در حالی که همراه خواهرش در کوچه مشغول بازی بود، توسط فردی ناشناس که سوار بر یک خودروی پراید سفیدرنگ

امیرحسین میراس/ماعیلی- ساعت 10 صبح روز گذش//ته خبر رسید که پریا دختر پنجساله ساوهای که هفتم مردادماه بع//د از کودکآزاری به کما رفته بود، فوت شده است. پس از آتنا و کیمیا، این سومین مورد از تجاوز به کودکان در دو هفته اخیر اس//ت که رسانهای ش//ده اما تعداد واقعی این حوادث در کش//ور چقدر است که این تعدادش رسانهای میش//ود؟ مدتهاست الیحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس خاک میخورد و همانطور که در گزارش هفته گذشته اشاره کردیم، پس از گذشت ش//ش س//ال تنها هش//ت ماده از 42 ماده آن به تصویب رس//یده اس//ت. به راس//تی نمایندگان محترم مجلس چه کاری مهمتر از تصوی//ب این الیحه یا هر الیحهای برای حمایت از حقوق کودکان قربانی خشونت و تجاوز دارند؟ پس از کنار گذاش//تن سند آموزشی 2030 حاال قرار است چه سند یا برنامهای برای آموزش جنسی کودکان در مدارس اجرا شود و اصال آیا این مقوله برای دولتمردان، نماین//دگان مجلس و مدیران دستگاه قضایی کشور در اولویت است؟

رییس اورژانس اجتماع//ی درباره فوت این کودک پنج س//اله میگوی//د: »هفتم مردادماه از بیمارس//تان مدرس شهرستان ساوه با اورژانس اجتماعی تماس گرفتند و گزارش دادند که دختر پنجسالهای مشکوک به ضربه مغزی به بیمارس//تان آورده شده اس//ت. پس از اعزام نیروها به بیمارس//تان مشخص شد که کودک به کما رفته و وجود آثاری از کودکآزاری و تجاوز جنس//ی نیز مشاهده شد. متاسفانه اخیرا موارد متعددی از آزار جنسی کودکان، کودکربایی یا قتل کودکان در فضای مجازی منتشر میشود ک//ه غمگینی و ناامن//ی را در جامعه ایجاد میکند. هر چند اینگونه موارد در گذشته و دهههای اخیر نیز وجود داشته اما در حال حاضر به علت گس//ترش فضای مجازی و ارتباطات رس//انهای رس//می و غیررسمی، اینگونه خبرها به س//رعت دست به دست شده و مردم از جزییات آنها مطلع میشوند. انتش//ار خبرهای منفی باعث پایین آمدن بهداشت روانی و اجتماعی مردم میشود و این در حالی است که افزایش انتشار چنین اخباری در جامعه باعث دامن زدن به دیگر آس//یبهای اجتماعی از جمله خودکشی میشود زیرا یکی از علل افزایش خودکشی در جامعه احساس ناامیدی و ناامنی است. متاسفانه دیواری کوتاهتر از دیوار معتادان در جامعه پیدا نمیکنیم و بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی را به مصرفکنندگان مواد نسبت میدهیم، در حالی که این جرائم معموال توس//ط افرادی ک//ه دچار اختالل بود، ربوده شد.وی عنوان کرد: به گفته دیگر دخترم »متینه« که شاهد این حادثه بود، فرد ناشناس پس از متوقف کردن خودرو مقابل منزل، ملیکا را وارد خودرو کرده و بالفاصله از محل متواری شده است.

این کارگر شهرداری که صاحب چهار فرزند است، ادامه داد: بالفاصله پس از این اتفاق پلیس را در جریان این آدمربایی قرار دادیم و ماموران نیروهای انتظامی در محل حاضر شدند و پیگیریهای الزم را انجام دادند ولی تاکنون با گذشت 9 روز هنوز هیچ خبری از فرزندم در دست نیست.

علی احمدی که بابت این حادثه به شدت متاثر بود و میگریست، با بیان اینکه شخصیتی ضداجتماعی یا نوجوانان دارای اختالل سلوک، رخ میدهد و ممکن است ای//ن افراد در کنار رفتارهای ضد اجتماعی خود اقدام به مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی نیز کنند.«

مهمترین بخش از صحبتهای حسین اس//دبیگی آنجاس//ت که صراحتا میگوید چنین حوادث دردناکی در سالیان گذشته هم به همین منوال تکرار شده است و حاال فقط به دلیل افزایش دسترسی شهروندان به شبکههای اجتماعی مجازی، بیشتر شنیده میش//ود! آیا چنین اتفاقات فاجعهباری در تمام دنیا رخ میدهد و طبیعی است؟ پس چرا در تمام این سالها فکری عاجل برای درم//ان و مبارزه با ک//ودکآزاری و تجاوز جنسی نشده است؟

با محمد لطفی، مسوول جمعیت دفاع از حقوق کودکان تماس گرفتیم. او در پاسخ به خبر فوت پریا و دلیل تعلل مسووالن در آموزش و تصویب قوانین بازدارنده به »جهان صنعت« گفت: »همانطور که شما گفتید فقط سه مورد از چنین حوادثی در دو هفته اخیر رسانهای شده است و ما در تشکلمان به آمارهایی بس//یار باالتر از س//ه مورد در دو هفته دس//ت یافتهایم. در جامعه به هر طرف که نگاه کنید، نشانههایی از خشونت کالمی، بدنی و جنسی را مالحظه خواهید کرد. وقتی این حجم از خشونت در جامعه مشاهده میشود، این سوال مطرح خواهد شد که از کجا نشات میگیرد. متاسفانه در وهله اول به مساله فقر و مشکالت اقتصادی بر میخوریم. در جامعهای که حداقل خط فق//ر، یک میلیون و 700 هزار تومان اعالم ش//ده و درآمد کارگران و کارمندان عادی 900 هزار تومان است، انتظار چنین فجایع دردناک//ی مثل پری//ا نبای//د دور از انتظار باش//د. در وهله بعدی باید ببینیم اصال در مدارس م//ا چه آم//وزش و برنامهای برای باال بردن اطالعات جنس//ی کودکان وجود دارد و چگونه از فرزندان خود انتظار داشته باشیم با بدن خود آشنا باشند و بدانند که در مواجه//ه با یک انس//ان متجاوز چگونه از لحظه وقوع این حادثه آرام و قرار نداریم و مادر ملیکا به شدت بیتابی میکند، اظهار کرد: با توجه به اینکه ملیکا یک کودک شیرخواره است و سن کمی دارد، امیدواریم شرایطی فراهم شود تا زمینه بازگشت او به آغوش خانواده فراهم شود و فرد رباینده متوجه اشتباه خود شده و ما را از نگرانی رهایی بخشد.

وی در پایان تصریح کرد: من یک کارگر ساده شهرداری هستم و تاکنون هیچ خصومتی با کسی نداشتهام که مستوجب چنین اتفاقی باشم و امیدوارم این ماجرا ختم به خیر ش//ود و هر چه زودتر بتوانم بار دیگر فرزندم را در آغوش بگیرم. برخ//ورد کنند؟ مش//کل اصلی این اس//ت که متاس//فانه برخی افراد مسوول، آموزش جنس//ی را ب//ا ترویج ارتباط جنس//ی برابر میدانند که بس//یار دردآور است. حقیقت این اس//ت که کودکان بسیار بیش از سایر اقش//ار جامعه در خطر هس//تند و در کنار نبود برنام//های جامع برای آموزش، فقدان قانون//ی محکم و ش//فاف نی//ز آزاردهنده اس//ت. کس//انی که این عمل غیراخالقی و ضدانسانی را انجام میدهند، هیچ ترسی از مجازات و برخورد قانونی ندارند. همچنین در مواردی که کودک توس//ط خانوادهاش آس//یب میبین//د، از کلمههای مصلحت و تادیب استفاده میکنند و اینکه پدرومادر حق تنبیه کودکشان را دارند اما این نکته قید نمیشود که تنبیه دقیقا به چه معناست و اصال چ//را باید پدرومادرها کودکان خود را تنبیه بدنی کنند؟ در رسانههای جمعی مثل ص//دا و س//یما هیچ برنام//های برای آم//وزش صحیح خانوادهه//ا وجود ندارد و خش//ونتهای کالمی که هر روز در جامعه مشاهده میکنیم، هیچگاه مصداق تجاوز به حقوق افراد ش//مرده نشده است. حاکمیت موظف اس//ت ش//رایط رفاه//ی مطلوبی را برای ش//هروندانش مهیا کند و بسیاری از هنجارهای موجود در جامعه، شهروندان را به سمت خشونت سوق میدهد.

وی ادامه میدهد: »به طور مثال همین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.