دفاع از کودکان در اولویت نیست

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

چن//د روز پیش مش//اهده کردی//م که در ساختمان روبهروی دفتر ما دعوایی شدید بی//ن خان//وادهای رخ داده و پس از حضور پلیس، متوجه ش//دیم پدر خانواده با قمه به جان همس//ر و کودکش افتاده است. آن خانم به شدت زخمی و مجروح شده بود و مرد هم در حال خفه کردن کودکش بود که سرانجام پلیس با استفاده از شوکر توانست متوقفش کند. او س//پس ب//ه پلیس گفت ب//ه دلیل چهار ماه بیکاری ش//رایط روحی مناسبی ندارد و به همسرش مشکوک شده اس//ت که از کجا پول درمیآورد و چگونه خرج خانه را میگذراند! او حتی معتاد هم نبود و مش//کالت اقتصادی او را به حدی از جنون رس//اند که در حال کشتن فرزندش بود. سوال اول این است که چه زمانی قرار اس//ت مردم به رفاه نسبی اقتصادی برسند و س//وال دوم هم اینکه قانون از حقوق آن مادر و فرزند چه دفاعی میکند؟«

این فعال حقوق کودکان س//خنانش را اینگونه ادامه داد: »متاسفانه برای دفاع از حقوق کودکان، هیچ قانون مدرن و جامعی وجود ندارد و اصال نمیدانیم معنای حقوقی کلمه کودک چیس//ت و چه سنی را شامل میش//ود. برای رای دادن سن 18 سال را مالک قرار میدهیم، برای ازدواج دختران سن 13 سال را تعیین کردهایم و میگوییم پس از 15 س//الگی هم میتوانند وارد بازار کار شوند! بیاییم یک بار برای همیشه این موض//وع را روش//ن کنیم ک//ه میخواهیم با نگاهی مصلحتمحور به مس//اله حقوق کودکان ن//گاه کنیم ی//ا عدالتمحور؟ اگر تصمیم ب//ر عدالتمحوری باش//د که این مس//یر طی شده مغایر آن است. جامعهای که کودکان برایش در اولویت نباشند یعنی آینده را در اولویت قرار نداده و فقط به فکر زمان حال اس//ت. 10 س//ال آینده که این کودکان بزرگتر میش//وند، به دلیل عدم حمایتهای الزم و آموزش صحیح ناچار به تکرار خویش میشوند در حالی که جامعه در حال پیشروی اجتماعی است و این افراد را پ//س خواهد زد. پس جلوگیری از ازدیاد جرم و جنایت در 10 س//ال آینده را باید از همین حاال آغاز کرد. بسیاری از کشورهای پیش//رفته دنی//ا درصدی از درآم//د تولید ناخالص ملی خ//ود را به حمایت از حقوق کودکان اختصاص میدهند اما این مساله چقدر برای ما حائز اهمیت است؟«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.