ضرب و شتم پلیس توسط نماینده مجلس

Jahan e-Sanat - - سهشنب -

می/زان- سخنگوی نیروی انتظامی جزییات ضرب و شتم یک پلیس از سوی نمایندهمجلسراتشریحکرد.

سردار سعید منتظرالمهدی با تایید خبر مجروح شدن مامور پلیس راهور در فرودگاه مهرآباد گفت: دیروز در حالی که یکیازنمایندگانمجلسشورایاسالمی قصدعبورازمسیرویژهفرودگاهراداشت،با ممانعت مامور پلیس راهور روبهرو شد.

وی عنوان کرد: مامور پلیس با توجه به وظایفی که بعد از حادثه تروریستی در محدودهفرودگاهرخداده،موظفبهکنترل مدارکهویتیوشناساییافرادترددکننده اس//ت. بعد از توقف خودروی سواری این نمایندهمتاسفانهویوهمراهانشاقدامبه فحاشی و ضرب و شتم مامور پلیس راهور کردند که در این حادثه بینی مامور پلیس در گیت فرودگاه توسط نماینده مجلس شکست.گفتنیاستبراساساطالعیهناجا، با شکایت پلیس، پرونده قضایی تشکیل شده اس//ت. بر همین اس//اس حمداهلل کریمی،نمایندهبیجارروایتدیگریازاین درگیری دارد.به گفته او، قرار بود به همراه وزیر راه، مسکن و شهرسازی و تعدادی از نمایندگانعضومجمعنمایندگاناستان کردستان برای سرکش//ی به پروژههای عمرانی در دست اجرا در منطقه و اطالع از مشکالت مردم در حوزه مسکن و راه به استان کردستان سفر کنیم و با توجه به ترافیک، من پنج دقیقه دیرتر به فرودگاه رسیدم. به همین دلیل خواستم با خودرو مس//یر حدود 001متری از پارکینگ تا ورودی ترمینال شماره 2 فرودگاه را طی کنم که مامور حراست فرودگاه مانع این کار ش//د.کریمی افزود: بعد از این کارت شناسایی نمایندگی را ارائه کردم که باز هم اجازه ورود خودروام به محدوده مسیر اختصاصیترمینالدادهنشد.برایناساس از خودرو پیاده شدم و به سمت ترمینال حرکت کردم و قرار بود خودرو شخصی بندهبههمراهرانندههمسرمرابهمحلکار برساندامادرحالیکهبههمراهمعاونانوزیر و تعدادی از نمایندگان در فرودگاه منتظر پروازبودیم،همسرمتماسگرفتکهمامور راهور ناجا مانع حرکت خودرو شده است. این مامور پیش از آنکه از ماش//ین پیاده ش//وم نیز در صحنه حاضر شده بود.وی ادامه داد: بالفاصله خود را به خودرو حامل همسرم رساندم و مشاهده کردم که مامور راهنمایی و رانندگی همسر مرا با دست به مقام مافوق نش//ان میدهد و او را تهدید میکند و عالوه بر تهدید، فحاشیهایی را نیز به همسر من داشت و مانع حرکت خودرو شده بود و من نیز در دفاع از حرمت ناموس خود با مامور راهور درگیر ش//دم. کریمی تاکید کرد: هیچگاه نخواس//تهام بیقانونی انج//ام دهم و به محض اینکه دریافتم امکان ورود با خودرو شخصی به محدودهتاکسیهایمقابلورودیترمینال را ندارم، پیاده حرکت کردم اما نمیدانم به چه دلی//ل ماموران راهنمایی و رانندگی مانع همسر من شدند و به او در مقابل من توهین کردند در حالی که من مش//غول انجام وظیفه و در مس//یر سفر به حوزه انتخابیه برای رسیدگی به مشکالت مردم به همراه وزیر و تعدادی از نمایندگان بودم. نمایندهبیجاردرپایانتصریحکرد:فیلماین درگیریهمدردوربینهایحفاظتیوهم در تلفن همراه من وجود دارد و البته تا این لحظهقصدانتشاراینفیلمراندارمچراکه معتقدمحرمتنیرویانتظامیبایدحفظ شودوباعثسوءاستفادهرسانههایبیگانه نشودوانتظاردارمنیرویانتظامیبرایاین حادثهعذرخواهیکندوبهجایفرافکنیو یکطرفهانعکاسدادنموضوع،اصلموضوع را بپذیرد و ضمن اینکه همسر من نیز از مامورراهنماییورانندگیشکایتخواهد کرد و من نیز در حال حاضر در بازداشت به سر نمیبرم و به همراه وزیر راه در سفر استانی سنندج هستم و موضوع بازداشت راقویاتکذیبمیکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.